ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ,

ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ

“УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ”

     Редакція журналу “Український соціум” запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі соціології, економіки, соціальної психології, управління та політичних наук і приймає до розгляду оригінальні та цінні, з наукової точки зору, матеріали, що відповідають концепції журналу і тематичній спрямованості однієї з рубрик (“Суспільні трансформації: міждисциплінарний аспект”, “Соціологія”, “Економіка”, “Політика”, “Регіональні акценти”, “Соціальна політика”, Молодий науковець”, “Моніторинг громадської думки”, “Думка молоді: результати U-Report”, “Погляд соціолога”, “Наукове життя: події, факти, відгуки”).

   Проблематика: дослідження розвитку соціальних інститутів і соціальної структури, комплексний аналіз процесів трансформації усіх сфер суспільного життя, наукове вивчення взаємодії та взаємовпливу соціальних, економічних і політичних процесів, роль цінностей (у тому числі економічних, роботи, демократії), вивчення розвитку ринкових форм господарювання та конкуренції, розгляд актуальних аспектів інноваційного розвитку, моніторинг сприйняття населенням соціально-економічних процесів, рівня довіри суспільним інститутам, громадської та економічної активності.

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, високої вимогливості до якості наукових досліджень, підтримки нового знання, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації матеріалу, відсутності зловживання службовим становищем членів редколегії, доступності та оперативності у спілкуванні з авторами, суворого дотримання авторських і суміжних прав і засудження плагіату, механізмі врегулювання конфліктних ситуацій та виправлення помилок: редакція журналу готова до опублікування виправлення, уточнення та спростування за необхідності.

Редколегія журналу заохочує і спонукає авторів дотримуватися належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки та публікування статей, що подаються до друку. Ці норми обумовлені стандартами якості наукових робіт і їх викладення, прийнятими у світовому науковому співтоваристві, зокрема публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендаціями Elsevier, Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE: http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf, http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій, редколегій і редакцій видань. Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу (Budapest  Open Access  Inititive: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/).

      Усі матеріали, крім рецензій та повідомлень інформаційного характеру, підлягають двосторонньому "сліпому" внутрішньому та зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії та/або фахівці відповідної галузі (мінімум - 2 рецензенти). У рецензії висвітлюються такі питання: чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві; чи містить стаття матеріал достатнього рівня для опублікування; чи потребує скорочення, уточнення (текст, рисунки, таблиці), чи є задовільним дотримання вимог щодо викладу, оформлення графічного матеріалу. Причинами негативної рецензії можуть бути відсутність новизни, недостатня доказова база, невміння зробити висновки (або їх необґрунтованість) і окреслити перспективу, некоректне використання термінологічного та методологічного апарату тощо. У разі негативної рецензії, невідповідності матеріалу профілю журналу чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена (про що автору надсилається повідомлення) чи повернута авторові на доопрацювання. Нова, доопрацьована автором стаття рецензується повторно. Після належного доопрацювання та позитивних відгуків статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер відкритим голосуванням.
Після процедури рецензування та затвердження редколегією статті до друку з автором укладається Ліцензійний договір на використання  твору.
Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора). Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій. Редакційна колегія засуджує будь-який плагіат. Після опублікування статті в журналі вона розміщується на відповідних електронних ресурсах.

     Статті приймаються українською та англійською мовами на електронних носіях у файлах формату редактора Microsoft Word або надіслані електронною поштою. Текст має бути набраний Times New Roman, 14-м кеглем з інтервалом 1,5 зі стандартними полями – 2 см. Обсяг матеріалу за такого формату – 1625 сторінок (до 40 тис. знаків з пробілами). Усі графічні матеріали мають бути якісно та чітко відображені у чорно-білому варіанті. Прохання надавати графічні матеріали окремими файлами в Excel, а скановані або взяті з Інтернету і вставлені в документи Word – не використовувати, оскільки вони непридатні для поліграфії. Рисунки і таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки розміщують безпосередньо під таблицями, далі обов’язково зазначається джерело (складено за джерелом або автором). Перед таблицями у тексті обов’язково мають бути посилання на них.

Необхідні елементи статті:

– код УДК (вгорі ліворуч перед прізвищем автора);

авторська довідка:

Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) українською та англійською мовами

Вчене звання

Науковий ступінь

Посада (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу)

Повна офіційна назва організації (українською та англійською мовами)

Юридична адреса організації (українською та англійською мовами)

Контактний телефон

E-mаіl, який друкуватиметься у журналі
ORCID та/або ResearcherID:

Поштова адреса з індексом, на яку буде надіслано авторський примірник журналу

Згода на розміщення статті у відкритому доступі у різних базах даних (у вигляді примітки вкінці тексту: Даю згоду на розміщення матеріалу у відкритому доступі);

назва статті (українською та англійською мовами);

розширена анотація українською та англійською мовами. Вона має бути: інформативною (не містити загальних слів); оригінальною; змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованою (стисле повторення структури статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, сфера застосування результатів, висновки); компактною але обсягом не менш як 1800 знаків без пробілів, включаючи ключові слова. У ній слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів; уникати складних граматичних конструкцій (які не використовуються в науковій англійській мові); вживати термінологію, характерну для іноземних спеціальних (соціологічних, економічних) текстів; уникати термінів, які є прямою калькою україномовних понять; додержуватись єдності термінології у межах анотації й тексту статті;

ключові слова (українською та англійською мовами);

структурні елементи статті: чітка постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, що розглядається; постановка мети і завдань; виклад основного змісту дослідження й обґрунтування отриманих результатів з акцентуванням на головному та новизні; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. У статті обов’язковими є посилання на використані чи цитовані джерела (зокрема, цифри);

список використаних джерел (за порядком посилання в тексті статті), здійснюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація) (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf):

для книжок – автор, назва праці, місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок (наприклад: Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: моногр. Київ: Самміт-книга, 2003. 272 с.);

для журналів – автор, назва статті, назва журналу, рік видання, номер, сторінки (наприклад: Сіденко В.Р. Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей. Український соціум. 2014. № 1. С. 7–21);

для електронних ресурсів – автор, назва матеріалу на сайті, адреса в Інтернеті (наприклад: Garfield E. More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship attribution and citation amnesia undermine the reward system of science. Essays of an information scientist. URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/ v5p621y1981-82.pdf).

    У тексті посилання на номер джерела зі списку наводиться у квадратних дужках із зазначенням номера сторінки (наприклад: [1, с. 17]). Посилання на підручники, науково-популярну літературу, власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби. Якщо в огляді літератури або далі по тексту зазначається прізвище вченого, його публікація має бути у списку літератури після статті. Вторинне цитування не дозволяється. Якщо цитується вчений, то посилання має бути саме на цього вченого, а не на автора, який його читав;

References – джерела з цього Списку, перекладені англійською мовою та оформлені згідно з міжнародним бібліографічним стандартом АРА-2010 (American Psychological Association (APA) Style: http://nbuv.gov.ua/node/929). Транслітерація української мови латиницею виконується на основі Постанови Кабінету Міністрів України “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/ lows/show/55-2010-п). Транслітерація російської мови латиницею виконується на основі міждержавного стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95) “Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом” (http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ7.88-2003/3) - BSI. Варто наводити у преліку посилань doi джерел (за наявності).

   Безоплатно скористатися програмою транслітерації україномовного тексту латиницею можна на сайті http://litopys.org.ua, а російськомовного тексту – на сайті http://www.translit.ru.

       У кінці перекладеного джерела додаємо [in Russian], [in Ukrainian], іноземного – [in English], [in Polish], [in German] тощо без крапки до чи після  квадратної дужки. Зарубіжні стандарти з бібліографічного опису не використовують такі розділові знаки, вживані в українському ДСТУ, як /, ;, “–”.

     Важливо! Залишаємо прізвища іноземних авторів лише в оригінальному написанні або в загальноприйнятій латинській транскрипції, ні в якому разі не транслітеруємо. Автори, які впевнено володіють англійською мовою, перекладають описи цитованих на кирилиці джерел. Якщо Ви посилаєтеся на переклад іноземного джерела, то прізвище автора і назву статті необхідно подавати в оригінальному написанні тільки в тому випадку, якщо в оригіналі вихідні дані на латиниці. В інших випадках необхідно використовувати зазначену латинську транскрипцію для написання прізвища автора та переклад англійською мовою для назви статті.

     До References необхідно вносити: транслітеровані прізвища всіх авторів (між прізвищем та ініціалами, а також між прізвищами співавторів ставимо кому); рік виходу статті у круглих дужках ( ), якщо газета – після року через кому слід зазначити дату (число, місяць); переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках; транслітеровану назву журналу (газети) і переклад назви журналу (газети) англійською мовою після тире (у тексті виділяється курсивом); номер журналу (том, випуск) та сторінки – цифрами через кому (наприклад: Afonin, Е.А., Balakireva, O.M. (2015). Functional readiness and competence of civil servants in Ukraine to exercise public administration in the context of democracy. Ukr. socium - Ukrainian society, 1(52), 7-22 [in Ukrainian]).

Опис книги (монографії) робиться так само: переклад назви англійською мовою; вихідні дані позначаються англійською мовою. Крім автора зазначається редактор(и) (наприклад: Marten, D., Metszher, Zh.-L., Pier, F. (2005). The sociology of globalization. Kyiv: KM Akademiia [in Ukrainian]), (Savchenko, A.M. (2015). Peculiarities of diagnostics of the crisis phenomena in the corporate sector of the economy. In V.F. Savchenko, T.L. Shestakovska (Eds.), Theoretical and practical aspects of socio-economic development of Ukraine: macro- and regional levels (pp. 56–71). Chernіhіv: Desna Polіhraf [in Ukrainian]).

     Автор отримує безкоштовно 1 примірник журналу. Публікація  статей для авторів – без оплати.

     Термін подання статей до журналу:

до № 1 – до 25 лютого (подання журналу до друку у березні поточного року);

до № 2 – до 25 травня (подання журналу до друку у червні поточного року);

до № 3 – до 25 серпня (подання журналу до друку у вересні поточного року);

до № 4 – до 25 листопада (подання журналу до друку у грудні поточного року).

 Увага! У зв’язку з появою DOI у списках джерел, назву журналу “Український соціум” у References нашого та інших видань слід зазначати за ISSN: транслітеровану скорочену – Ukr. socìum, переклад англійською – Ukrainian society.

 

 

на головну

NikolaStudio © 2011 Privacy Policy Terms Of Use