Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Economic behaviour of Ukrainian town families under the conditions of market economy formation

383
1
Article(UKR)(.pdf)

The results of the conducted sociological researches bring to light the issue of adaptation of the population to the modern system of management, popula tion’s attitude to the entrepreneurial activity and the organization of private business under the conditions of market economy formation. The article pre sents the data on the influence of sociodemographic, demoeconomic, socio psychological and economic factors on the population’s economic behaviour. The author analyzes choice options of the type of socioeconomic orientations of the concrete family categories depending on the region and type of settle ment, the peculiarities of the influence of personal and institutional aspects of economic culture on the economic behaviour of the population.

 1. Skurativskyi, V.A., Palii, O.M., Libanova, E.M. (2003). Sotsialna polityka. Kyiv: UADU [in Ukrainian]

 2. Lukashevych, M.P. (2004). Sotsiolohiia pratsi. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 3. Shchepanskii, Ya. (1967). Elementarnye ponyatiya sotsiologii. Novosibirsk: Nauka [in Russian]

 4. Zaslavskaya, T.I., Ryvkina, R.V. (1991). Sotsiologiya ekonomicheskoi zhizni: Ocherki teorii. Novosibirsk: Nauka [in Russian]

 5. Bekker, G., Boskov, A. (1961). Sovremennaya sotsiologicheskaya teoriya. Moskva [in Russian]

 6. Sotsiologiya segodnya: Problemy i perspektivy. (1965). Moskva: Progress [in Russian]

 7. Osipov, G.V. (1964). Sovremennaya burzhuaznaya sotsiologiya. Moskva: Nauka [in Russian]

 8. Levada, Yu.A. (1969). Lektsii po sotsiologii. Informatsionnyi byuleten, 5, 20 [in Russian]

 9. Kolot, A.M. (1998). Motyvatsiia, stymuliuvannia i otsinka personalu. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 10. Bohynia, D.P., Dolhova, L.I., Kulikov, H.T. (1967). Motyvatsiia pratsi v rynkovii ekonomitsi: problemy teorii i praktyky. Kyiv: Instytut ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Bohynia, D.P., Semykina, M.V. (2002). Trudovyi mentalitet u systemi motyvatsii pratsi. Kirovohrad: Polihraf-Tertsiia [in Ukrainian]

 12. Bohynia, D.P. (2002). Motyvatsiia pratsi naimanykh pratsivnykiv. Monohrafiia. Kyiv: Instytut ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Monitorynh hromadskoi dumky. (2004). Kyiv: Ukrainskiy instytut sotsialnykh doslidzhen, Tsentr  Sotsialnyi monitorynh [in Ukrainian]

 14. Monitorynh Omibus. (2005). Kyiv: Ukrainskiy instytut sotsialnykh doslidzhen, Tsentr  Sotsialnyi monitorynh [in Ukrainian]

 15. Opytuvannia molodykh simei: Moloda simia v suchasnii Ukraini. (2003). Kyiv: Derzhavniy instyt problem simi ta molodi, Ukrainsky instytut sotsialnykh doslidzhen, Tsentr Sotsialnyi monitorynh [in Ukrainian]

 16. Optytuvannia: Monitorynh hromadskoi dumky. (2002). Kyiv: Derzhavniy instyt problem simi ta molodi, Ukrainsky instytut sotsialnykh doslidzhen, Tsentr Sotsialnyi monitorynh [in Ukrainian]

 17. Andreeva, I.V. (2000). Ekonomicheskaya psikhologiya. Sotsiokulturnyi podkhod. Sankt-Pereburg: Piter [in Russian]

 18. Deineka, O.S. (2000). Ekonomicheskaya psikhologiya. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta [in Russian]

 19. Shegortsov, V.A. (1981). Sotsiologiya pravosoznaniya. Moskva: Mysl [in Russian]

Full text