Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The analysis of scientific approaches to the definition of the term spiritual culture

406
1
Article(UKR)(.pdf)

The article dwells on various approaches to the definition of the term “spiritual culture”. The analysis of scientific literature devoted to this issue enabled the author to give generalized definition of the term “spiritual culture”.

 1. Chukut, S.A. (1999). Heneza dukhovnoi kultury. Kyiv [in Ukrainian]

 2. Shevchenko, H.P. (2004). Pedahohika dukhovnosti. In H.P. Shevchenko (Ed.), Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka (pp. 3-9). Luhansk: Vydavnytstvo Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalia [in Ukrainian]

 3. Mikhailova, L.I. (1999). Sotsiologiya kultury. Moskva: FAIR-PRESS [in Russian]

 4. Uledov, A.K. (1980). Dukhovnaya zhizn obshchestva. Moskva: Mysl [in Russian]

 5. Enikeev, M.I., Kochetkov, O.L. (1977). Obshchaya, sotsialnaya i yuridicheskaya psikhologiya. Moskva: Yuridicheskaya literatura [in Russian]

 6. Kulturologiya XX vek. (1998). Sankt-Peterburg: Universitetskaya kniga [in Russian]

 7. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. (2002). Kyiv: Arbys [in Ukrainian]

 8. Osipov, G.V. (Ed.). (1998). Rossiiskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya. Moskva: Infra-M, Norma [in Russian]

 9. Osipov, G.V. (Ed.). (1998). Sotsiologicheskii entsiklopeditseskii slovar. Moskva: Infra-M, Norma [in Russian]

 10. Rushchenko, I.P. (2004). Zahalna sotsiolohiia. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

 11. Andrushchenko, V.P., Gorlach, N.I. (1996). Sotsiologiya. Nauka ob obshchestve. Kharkov: Institut vostokovedeniya i mezhdunarodnykh otnoshenii, IMP Rubikon [in Russian]

 12. Soboliev, V.O. (2005). Problemy formuvannia dukhovnoi kultury u maibutnikh pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav. In Teoriia ta praktyka vykhovnoi roboty v OVS Ukrainy (pp. 14-20). Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

Full text