Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Civil society as an important factor of the political and economic processes in Ukraine

352
1
Article(UKR)(.pdf)

The author analyzed the problem of the formation of a civil society as an important condition for the political and economic development of Ukraine. The first and second parts of the study, which were published in previous issues of the journal, gave the definitions of the notion „civil society”, made attempt to present the own interpretation of this complicated phenomenon, and started the analysis of the development of a civil society in Ukraine for 2000–2006 with the use of the sociological methods of studies. In this final part of the study, we continue to clarify the processes of formation of a civil society in Ukraine with the attraction of sociological and statistical materi8 als, in particular its civil institutions.

 1. Panina, N. (2006). Demokratyzatsiia v Ukraini ta pomarancheva revoliutsiia u dzerkali hromadskoi dumky. Dzerkalo tyzhnia [in Ukrainian]

 2. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2006). Monitoring of public opinion of Ukraine’s population. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 6 (17), 123-146 [in Ukrainian]

 3. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2005). Level of confidence in social institutions and single statesmen. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 5-6 (10-11), 169-171 [in Ukrainian]

 4. Ukraina u tsyfrakh u 2005 rotsi. (2006). Kyiv: Konsultant [in Ukrainian]

 5. Shayhorodskyy, Yu., Merkotav, K. (2005). Transformatsiia politychnykh tsinnostei u svitli ukrainskoi bahatopartiinosti. Politychni partii Ukrainy. Kyiv: Ukrainskyi tsentr politychnoho menedzhmentu [in Ukrainian]

 6. Kosianchuk, I. (2006). TsVK pratsiuie v rezhymi zasidannia. Uriadovyi kurier [in Ukrainian]

 7. Panina, N. (2006). Ukrainske suspilstvo 1992–2006. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 8. Hromadski orhanizatsii v Ukraini. Statystychnyi biuleten za 2005 rik. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 9. Stepanenko, V. (2004). Hromadianske suspilstvo v Ukraini: problemy instytutsionalizatsii. In Sotsialni vymiry suspilstva (pp. 320-341). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Ljubyn, V.P. (2003). Diskussiya o grazhdanskom obshhestve v novoi Rossii. In T.N. Matsonashvili (Ed.), Aktualnye problemy Evropy. Grazhdanskoe obshhestvo v sovremennoj Evrope (pp. 125-154). Moskva [in Russian]

 11. Avuieva, I. (2003). Sotsialnyi portret chleniv sotsialnykh rukhiv, hromadskykh orhanizatsii ta politychnykh partii. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo (pp. 283-292). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Rimshaite, E., Zhalimene, L. (2004). Metamorfozy roli nepravitelstvennykh organizatsii – ot blagotvoritelnosti k rynku uslug. Zhurnal issledovanii sotsialnoi politiki, 4, 487-508 [in Russian]

 13. Lyubin V.P., Matsonashvili, T.N. (2003). Grazhdanskoe obshhestvo v Germanii: nauchnyi i politicheskii diskurs. In T.N. Matsonashvili (Ed.), Aktualnye problemy Evropy. Grazhdanskoe obshhestvo v sovremennoi Evrope (pp. 22-95). Moskva [in Russian]

 14. Stan ta dynamika rozvytku neuriadovykh orhanizatsii Ukrainy – 2002–2003 roky. (2004). Kyiv: KIT [in Ukrainian]

 15. Nechaev, D. (2002). FRG: printsipy sotrudnichestva gosudarstva s nepravitelstvennymi obedineniyami (90-e gody). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnoe otnosheniya, 12, 25-31 [in Russian]

 16. Dorohovkazy hromadianskoho suspilstva. (2006). Kyiv: Initsiatyvnyi konsortsium [in Ukrainian]

Full text