Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dynamic aspects of social stratification: specificity of social mobility

371
3
Article(UKR)(.pdf)

Various methodological approaches to the analysis of the social mobility in a stratified space are considered. The state and the possibilities of empiric studies of the processes of social mobility in the Ukrainian transformational society are analyzed.

 1. Makeev, S.A., Pribytkova, I.M. i dr. (1999). Podvizhnost struktury. Sovremennye protsessy sotsialnoi mobilnosti. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

 2. Panyukov, V.S. (1976). Ustoichivost kadrov v promyshlenosti. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 3. Sorokin, P. (1992). Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo. Moskva: Nauka [in Russian]

 4. Blau, P.M., Duncan, O.D. (1967). The American Occupational Structure. New York: Wiley.

 5. Gazho, F. (1984). Sotsialnaya mobilnost i zhiznennye puti molodezhi. Trudyashchayasya molodezh: obrazovanie, professiya, mobilnost. Moskva: Mysl [in Russian]

 6. Mezhgeneratsionnaya trudovaya mobilnost. (1988). Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 7. Mobilnost kadrov na promyshlennom predpriyatii. (1981). Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 8. Rutkevich, N.N. (1986). Protsessy sotsialnykh peremeshchenii i ponyatie sotsialnoi mobilnosti. Moskva: Nauka [in Russian]

 9. Parol, V. (1970). Sotsialnaya differentsiatsiya i sotsialnaya mobilnost proizvodstvennogo kollektiva. Sotsialnaya mobilnost i problemy formirovaniya i ispolzovaniya trudovykh resursov. Novosibirsk, Irkutsk [in Russian]

 10. Moklyak, N.N. (1977). Sotsialno-professionalnye peremeshcheniya na sotsialisticheskom predpriyatii. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 11. Metodologicheskie problemy issledovaniya mobilnosti trudovykh resursov. (1974). Novosibirsk: Izdatelstvo Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta [in Russian]

 12. Rutkevich, N.N. (1986). Protsessy sotsialnykh peremeshchenii i ponyatie sotsialnoi mobilnosti. Moskva: Nauka [in Russian]

 13. Volovich, V.I. (Ed.). (1990). Sotsiologicheskii spravochnik. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 14. Erikson, R., Goldtorpe, J. (1992). The Constant Flux. Oxford: Clarendon Press.

 15. Makieieva, S.O. (Ed.). (1999). Sotsiolohiia. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia [in Ukrainian]

 16. Makeev, S.A. (1999). Sotsialnaya mobilnost i identichnosti v strukturnoi perspektive. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suspilstva (pp. 9–14). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr KhNU im. V.N. Karazina [in Russian]

Full text