Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

State and problems of economic culture in the business sphere

384
1
Article(UKR)(.pdf)

The questions of the interdependence of the formation of a modern economic culture and the development of middle and small businesses are analyzed. The indices of the economic culture affecting the development of the busi8 ness sector are considered. The problems and priorities of forming the eco8 nomic culture in the business sphere are defined.

  1. Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy. Pro vnutrishnie i zovnishnie stanovyshche Ukrainy u 2005 rotsi (2006). Ekonomist, 2, 12-75 [in Ukrainian]

  2. Tsymbal, L.L. (1998). Zarubizhnyi dosvid finansuvannia maloho ta serednoho biznesu. Finansy Ukrainy, 2, 73 [in Ukrainian]

  3. Chizhikov, G. (2005). Rol Donetskoi TPP v razvitii malogo predprinimatelstva. Ekonomist, 6, 50-52 [in Russian]

  4. Pachkovskyi, Yu. (2003). Sotsiopsykholohichna model analizu pidpryiemnytstva za umov transformatsiinoho protsessu. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 121-132 [in Ukrainian]

  5. Kurylo, I. (2004). Pidpryiemtsi-robotodavtsi u sotsialno-ekonomichnii strukturi naselennia Ukrainy. Ukraina: aspekty pratsi, 6, 39 [in Ukrainian]

  6. Panina, N.V. (2005). Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Kyiv: TOV Vydavnytstvo Sofiia [in Ukrainian]

  7. Hospodarskyi kodeks. (2003). Zakon i biznes.  Kyiv [in Ukrainian]

  8. Szawiel, T. (1998). Urzeczeni przez rynek? Stosunek mlodziezy do rynku, pieniadza i pracy. Kultura i spoleczentwo, 1 [in Poland]

Full text