Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The managerial culture in Japan and the USA

397
3
Article(UKR)(.pdf)

Under conditions of the transfer of Ukraine to the market economy, the urgent need in both the training of a new generation of leaders in the field of management and the formation of new economic relations appears. Of a great importance is the attraction of the world experience of “market” countries. The article considers and compares the managerial experiences of Ja8 pan and the USA.

  1. Valovyi, D.V. (1997). Istoriya menedzhmenta. Moskva: INFRA-M [in Russian]

  2. Kuritsyn, A., Roslavtsev, V., Sorokhtin, A. (1988). Organizatsiya upravleniya i podgotovka personala v yaponskikh kompaniyakh. Moskva: MNIIPU [in Russian]

  3. Makarenko, V.P. (2003). Ekonomicheskaya aksiologiya: opyt issledovaniya ekonomicheskikh kultur. Ekonomicheskii vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta, 4, 64-100 [in Russian]

  4. Pylypenko, V.E. (2005). Liudyna v rynkovomu suspilstvi: oriientatsii, povedinka, kultura. Kyiv: Foliant [in Ukrainian]

  5. Abramova, A. (1990). Podgotovka menedzherov. Kiev: UkrINTEI [in Russian]

  6. Assonov, G.F., Khutornenko, O.A, Shablii, E.I. (1992). Osobennosti ekonomicheskoi kultury v USA, Yaponii, stranakh Zapadnoi Evropy. Kiev: UkrINTEI [in Russian]

Full text