Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The competence of social pedagogue with regard to youth health promotion

460
7
Article(UKR)(.pdf)

The article examines the inter-relations and mutual impact of individual development and healthy lifestyles, analyzing the contents of these two sophisticated processes. It is stressed that these processes are of especial significance in adolescence i.e. on of the most critical ages of an individual.

  1. Bezrukova, V.S. (1985). Vneshnie i vnutrennie faktory razvitiya lichnosti. Sovetskaya pedagogika, 10 [in Russian]

  2. Kozlov, A.A., Lisovskii, A.V. (1986). Molodoi chelovek: stanovlenie obraza zhizni. Moskva: Politizdat [in Russian]

  3. Lizanchuk, V.V. (1991). Grani kollektivizma. Vozdeistvie pechati, televideniya, radio na formirovanie sotsialno aktivnoi lichnosti. Kiev [in Russian]

  4. Peidzh, H.H., Tomas, Dzh.B., Marshall, A.R. (1987). Mizhnarodnyi slovnyk pedahohichnykh terminiv [in Ukrainian]

  5. Mudrik, A.V. (199O). Sotsializatsiya i vospitanie podrastayushchikh pokolenii. Moskva: Znanie [in Russian]

  6. Mudrik, A.V. (1999). Sotsialnaya pedagogika. Moskva: Izdatelskii tsentr Akademiya [in Russian]

  7. Popov, S. (1998). Valeologiya v shkole i doma. Sankt-Peterburg [in Russian]

Full text