Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The forms of social mimicry, its goals and forms of implementation in social life

284
3
Article(UKR)(.pdf)

The article provides a theoretical and methodological basis for studying various forms of social mimicry, which is seen as a tool for adaptation to social realities. There are analyzed the protective mimicry, the mimicry for prosperity and the social mimesis. The article offers a vision of the practical implementation of social mimicry through such tools as imitation, falsification and play-acting based on verbal codes and gesture language.

  1. Lobanova, A.S. (2003). Poniattievyi aparat sotsialnoi mimikrii: teoretyko-metodolohichne obhruntuvannia. Nova paradyhma: Almanakh naukovykh prats, 30, 213-222 [in Ukrainian]

  2. Lobanova, A.S. (2003). Indyvidualno-osobystisnyi ta sotsialno-hrupovyi rivni sotsialnoi mimikrii: teoretyko-metodolohichnyi aspekt. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, 4, 139-149 [in Ukrainian]

  3. Lobanova, A.S. (2001). Sotsialna mimikriia yak sytuatyvno modyfikovana atrybutyvna vlastyvist liudyny. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina: Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody, 527, 26-32 [in Ukrainian]

  4. Shcherbatykh, Yu. (2000). Iskusstvo obmana. Populyarnaya entsiklopediya. Moskva: EKSMO-Press [in Russian]

  5. Monten, M. (1996). Opyty. Moskva: Tera [in Russian]

  6. Liz, A. (2000). Yazyk telodvizhenii. Kak chitat mysli drugikh po ikh zhestam. Sankt Peterburg: Izdatelskii dom Guttenberg [in Russian]

  7. Leongard, K. (1981). Aktsentuirovannye lichnosti. Kiev: Vishcha shkola [in Russian]

Full text