Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Communities as primary elements of a civil society

389
1
Article(UKR)(.pdf)

The main point of this article is the search for a possible interconnection between communities as the primary exponents of the social consciousness and the development of the civil society in Ukraine. розвитком громадянського суспільства в сучасній Україні. The author traces just the Ukrainian historical social preconditions for the social consciousness to manifest itself.

 1. Bezrodna, V.I. (2002). Osoblyvosti stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini v konteksti modernizatsii. Derzhava i pravo, 17, 481-484 [in Ukrainian]

 2. Volovodova, O., Kasperovych, O. (2004). Pro sotsiokulturnu spetsyfiku subiektnosti terytorialnoi hromady: orhanizatsiinyi aspekt. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 103-119 [in Ukrainian]

 3. Voropai, O. (1993). Zvychai nashoho narodu. Kyiv: Oberih [in Ukrainian]

 4. Harasymovych, A. (1999). Rozvytok natsionalnoi samosvidomosti ukraintsiv. In A. Karas (Ed.), Hromadianske suspilstvo yak zdiisnennia svobody: tsentralno-skhidnoievropeiskyi dosvid (pp. 260-275). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka [in Ukrainian]

 5. Rudych, S.F. (Ed.). (2006). Hromadianske suspilstvo v suchasnii Ukraini: spetsyfika stanovlennia, tendentsii rozvytku. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian]

 6. Kubiiovych, V. (Ed.). (1994). Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Kyiv: Molode zhyttia [in Ukrainian]

 7. Istoriia Ukrainskoi kultury. Ukrainska kultura XIII – pershoi polovyny XVII st. (2001). Kyiv: Naukova dumka. URL: http://izbornyk.narod.ru/iskult2/ikult208.htm  [in Ukrainian]

 8. Karas, A. (Ed.). (1999). Sotsiokulturnyi tekst hromadianskoho suspilstva: konstruktyvnist i destruktyvnist sotsialnosti. In A. Karas (Ed.), Hromadianske suspilstvo yak zdiisnennia svobody: tsentralno-skhidnoievropeiskyi dosvid (pp. 39-62). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [in Ukrainian]

 9. Kravchenko, L., Tsymbaliuk, M. (2003). Rozbudova ukrainskoho hromadianskoho suspilstva: kriz pryzmu bachennia okremykh problem. Pravo Ukrainy, 10, 17-21 [in Ukrainian]

 10. Makarets, O. Pro metafizyku hromadianskoho suspilstva. In A. Karas (Ed.), Hromadianske suspilstvo yak zdiisnennia svobody: tsentralno-skhidnoievropeiskyi dosvid (pp. 73-78). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [in Ukrainian]

 11. Poliarush, B. (1999). Hromadianske suspilstvo chy neokorporatyvizm v Ukraini? Hromadianske suspilstvo yak zdiisnennia svobody: tsentralnoskhidnoievropeiskyi dosvid (pp. 79-88). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [in Ukrainian]

 12. Popovych, M. (1999). Hromadianske suspilstvo Ukrainy: pidsumky XX stolittia.  Den. URL: www.day.kiev.ua [in Ukrainian]

Full text