Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Information inequality in modern society and the social-economic information possession level of citizens of the town of Lviv

427
2
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the peculiarities of the analysis of informational iequality in the modern society, outlines the main problems related to the access of various strata of the population to information, and analyzes the results of a sociological study of the socio-economic information possession level of the population by the example of the town of Lviv.

  1. Afanasev, V.G. (1980). Sistemnost i obshchestvo. Moskva: Nauka [in Russian]

  2. Kusherets, V.I. (2002). Znannia yak stratehichnyi resurs suspilnykh transformatsii. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian]

  3. Ivanov, B. (2001). Typolohii informatsiinoho myslennia. Styl i tekst, 2, 21-26 [in Ukrainian]

  4. Shcherbyna, V.N. (2004). Obrazy informatsiinoho suspilstva u perspektyvi sotsiolohichnoho analizu. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka suchasnoho suspilstva (pp. 41-44). Kharkiv [in Ukrainian]

  5. Programma YuNESKO Informatsiya dlya vsekh. (2000). Kiev [in Russian]

  6. Silenko, A. (2006). Tsyfrova nerivnist yak hlobalna sotsialno-politychna problema. Politychnyi menedzhment, 3 (18), 21-23 [in Ukrainian]

  7. Amdzhadin, L., Voitenko, T., Honcharuk, O. ta in. (2003). Stratehii zmin dlia dosiahnennia hendernoi rivnosti u mistsevomu samovriaduvanni v Ukraini. Kyiv: Stylos [in Ukrainian]

  8. Zakon Ukrainy Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky vid 09.01.2007. (2007). Vidomosti Verkhovnoi Rsdy, 12, 102 [in Ukrainian]

Full text