Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sociological conceptualization of the phenomenon of self-employment of the population

366
1
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the conceptual principles of the phenomenon of selfemployment of the population in the sociological perspective, its classification by forms and signs, and its meaning for the socio-economic development of Ukraine’s society.

 1. Onikienko, V.V. (2002). Employment and living standards of the population. Ukr. socìum –Ukrainian Society, 1 (1), 111-121 [in Ukrainian]

 2. Libanova, E., Palii, O. (2004). Rynok pratsi ta sotsialnyi zakhyst. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko Osnovy [in Ukrainian]

 3. Zakon Ukrainy Pro sotsialnyi zakhyst osib, yaki samostiino zabezpechuiut sebe robotoiu [in Ukrainian]

 4. Ekonomichna aktyvnist naselennia Lvivskoi oblasti u 2006 rotsi. (2007). Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti, nomer 07-55/359, 94. Lviv [in Ukrainian]

 5. Wright, E. (1997). Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis. Cambridge.

 6. Pozniak, O. (2000). Teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia samozainiatosti v Ukraini. Ukraina: aspekty pratsi, 8, 3-8 [in Ukrainian]

 7. Sodeistvie samozanyatosti. Mezhdunarodnaya organizatsiya truda. (1990). Sessiya 77. Zheneva: MOT [in Russian]

 8. Pitiulych, M., Pitiulych, M. (mol.). (2003). Finansovo-ekonomichni mekhanizmy stymuliuvannia rozvytku samostiinoi zainiatosti naselennia. Rehionalna ekonomika, 4, 88-93 [in Ukrainian]

 9. Klark, S. (Ed.). (1999). Zanyatost i povedenie domokhozyaistv: adaptatsiya k usloviyam perekhoda k rynochnoi ekonomike v Rossii. Moskva [in Russian]

 10. Zaslavskaya, T. (1995). Biznes-sloi rossiiskogo obshchestva: sushchnost, struktura, status. Socis –  Sociological Studies, 3, 3-12 [in Russian]

 11. Breev, B.D. (2004). Bezrabotitsa i nekotorye puti ee minimizatsii. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, 1-2, 189-197 [in Russian]

 12. Zakon O zanyatosti naseleniya v RSFSR. (1991). Sovetskaya Rossiya [in Russian]

 13. Aronson, R. (1991). Self-Employment: a Labour Market Perspective. Ithaca.

 14. Goldthorpe, J.H. (1980). Social Mobility and Class Structure in Modern Britian. Oxford.

 15. Ivashchenko, O. (2002). Sotsiolohiia samozainiatosti: do problemy vyznachennia predmeta. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 189-196 [in Ukrainian]

 16. Pitiulych, M. (2003). Teoretychni osnovy rozvytku samostiinoi zainiatosti. Rehionalna ekonomika, 3, 89-95 [in Ukrainian]

 17. Kuznietsova, R.P., Karnaukhova, O.V., Shevchenko, L.V. (1996). Teoretychni osnovy samostiinoi zainiatosti naselennia yak odnoho z napriamiv znyzhennia bezrobittia. Kyiv: NTs ZRP. Zainiatist ta rynok pratsi, 4, 95-99 [in Ukrainian]

 18. Intehratsiia molodi v suchasni ekonomichni vidnosyny: Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2000 roku). (2001). Kyiv: Ukranskyi instytut sotsiolohichnykh doslidzhen [in Ukrainian]

Full text