Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine’s agrifood market under conditions of the WTO: analysis of conditions of access, competitiveness of goods and protective measures

374
1
Article(UKR)(.pdf)

On the basis of the analysis of the conditions of the entry of Ukraine to the WTO, the author has determined the risks for the domestic producers of agrifood products, analyzes the competitiveness of separate goods, and proposes the measures as for the protection of the agrifood market under the trade liberalization.

 1. Kobuta, I., Shevtsov, O. (2002). Vnutrishnia pidtrymka silskoho hospodarstva v konteksti pryiednannia Ukrainy do Svitovoi orhanizatsii torhivli. In Aktualni pytannia ahrarnoi polityky (pp. 342-412). Kyiv [in Ukrainian]

 2. Pavel, F., Burakovskyi, I., Selitska, N., Movchan, V. Ekonomichnyi vplyv vstupu Ukrainy do SOT. Poperedni rezultaty rozrakhunkiv na osnovi modeli zahalnoi rivnovahy. Naukovi materialy, 30, 43 [in Ukrainian]

 3. Ostashko, T.O. (2003). Pryiednannia do SOT: perspektyvy i zahrozy dlia ahrarnoho sektora Ukrainy. Ekon. prognozuvannâ – Economy and forecasting, 3, 138-149 [in Ukrainian]

 4. Report of the Working Party on the accession of Ukraine to the World Trade Organization. WT/ACC/UKR/152. (2008). URL: www.wto.org

 5. Systema svitovoi torhivli HATT/SOT v dokumentakh. (2000). Kyiv: UAZT [in Ukrainian]

 6. Systema svitovoi torhivli HATT/SOT v dokumentakh. (2000). Kyiv: UAZT

 7. Systema svitovoi torhivli HATT/SOT v dokumentakh. (2000). Kyiv: UAZT

 8. Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy. Pro derzhavnu pidtrymku silskoho hospodarstva Ukrainy vid 30.11.2006 nomer 401–16. (2007). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 4, 36 [in Ukrainian]

 9. Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy. Pro veterynarnu medytsynu vid 16.11.2006, 361–16. (2007). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 5-6, 53 [in Ukrainian]

 10. Rozporz dzenie KE (WE) nr 1741/2006. URL: http://www.arr.gov.pl/data/01041

 11. URL: http://www.arr.gov.pl/data/00163/06_28_01_03_02_08_m.doc

 12. URL: http://www.minagro.gov.ua/page/?4791

 13. Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1410/2007 r. URL: http://www.arr.gov.pl/data/01040/rk_1410_07.pdf

 14. URL: http://www.arr.gov.pl/data/00163/06_28_01_03_02_08_m.doc

Full text