Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Peculiarities of the migratory behavior of the Lviv region’s population

389
1
Article(UKR)(.pdf)

Factors determining the migratory behavior on the labor market are analyzed. On the basis of results of the research, the main types of the migratory behavior are selected, in particular, potentially active, really active, passive, and forcedly active ones.

  1. Libanova, E. (2004). Liudyna na rynku pratsi.  Uriadovyi kurier [in Ukrainian]

  2. Dolishnii, M.I., Zlupko, S.M., Zlupko, T.S., Tokarskyi, T.B. (1997). Trudovyi potentsial, zainiatist i rynok pratsi. Lviv [in Ukrainian]

  3. Khomra, A.U. (1979). Migratsiya naseleniya: voprosy teorii, metodiki issledovaniya. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

  4. Petrova, T.P. (1992). Mekhanizm migratsionnogo obmena: metody issledovaniya. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

  5. Kozak, L.V. (2006). Osoblyvosti mihratsiinykh protsesiv v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka [in Ukrainian]

  6. Berezhanska, I., Shcherba, H., Yaremkevych, O. (2006). Osoblyvosti trudovoi mihratsii v rehionalnomu sotsialno-ekokomichnomu prostori. Visnyk Lvivskoho universytetu, 38, 18-24 [in Ukrainian]

Full text