Students on the path to a new society: the values of transition

342
1
Article(UKR)(.pdf)

The author is considering students as one of the most socially significant groups, and an important subject of contemporary society. The article traces the changes in values throughout a number of student generations in the country: throughout the early 60s, the period of ‘stagnation’, perestroika and the independent Ukraine.

  1. Sokuryanskaya, L.G. (2001). Sotsialnaya subektnost kak sotsiologicheskoe ponyatie i sotsialnyi fenomen. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 36-41). Kharkiv [in Russian]

  2. Sokuryanskaya, L.G. (2002). Subektnye dispozitsii molodezhi kak faktor sotsialnoi transformatsii. In Molod v umovakh novoi sotsialnoi perspektyvy (pp. 6-9). Zhitomyr [in Russian]

  3. Sokurianska, L.H. (2003). Problema subiekta v suchasnii sotsiolohii. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina, 577 [in Ukrainian]

  4. Sokuryanskaya, L.H., Kuclova, O.N. (2003). Tsennostnaya differentsiatsiya ukrainskogo studenchestva. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 534-539). Kharkov [in Russian]

  5. Sokuryanskaya, L.G. (2003). Vysshee obrazovanie kak model sotsiokulturnoi transformatsii. In Problemy rozvytku sotsiolohichnoi teorii. Transformatsiia sotsialnykh instytutiv ta instytutsionalnoi struktury suspilstva (pp. 404-409). Kyiv: Institut sotsiologii NAN Ukrainy  [in Russian]

  6. Sokuryanskaya, L.G. (2001). Kachestvennaya metodologiya v kontekste razvitiya sotsiologicheskoi teorii. In Problemy rozvytku sotsiolohichnoi teorii: Naukovi dopovidi i povidomlennia (pp. 48-53). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Russian]

Full text