Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Students’ youth as potential economic elite of the society

202
3
Article(UKR)(.pdf)

The article deals with the research of youth as potential society elite. The competences that distinguish economic elite in three groups: students, economic elite and other graduates, were analyzed. The social-psychological peculiarities of students- economists as a potential elite were determined.

  1. Rubin, B.G., Kolesnikov, Yu.S. (1968). Student glazami sotsiologa. Rostov-na-Donu [in Russian]

  2. Rubina, L.Ya. (1981). Sovetskoe studenchestvo: sotsiologicheskiy ocherk. Moskva [in Russian]

  3. Lisovskii, V.T., Dmitriev, A.V. (1974). Lichnost studenta. Leningrad: Izdatelstvo LGU [in Russian]

  4. Larmin, O.V. (1980). Iskusstvo i molodezh: esteticheskie ocherki. Moskva: Molodaya gvardiya [in Russian]

  5. Rudakova, O.V. (2004). Zhiznennye strategii sovremennogo rossiiskogo studenchestva. Moskva [in Russian]

  6. Fomina, T.A. (2000). Sotsiokulturnaya samoidentifikatsiya sovremennogo rossiiskogo studenchestva: regionalnyi aspekt. Moskva [in Russian]

  7. Pareto, V. (1963). The Mind and Society: A Treatise on General Sociology. New York.

  8. Moska, G. (1994). Pravyashchii klass. Sotsiologicheskie issledovaniya, 12, 97-118 [in Russian]

  9. Mikhels, R. (2000). Demokraticheskaya aristokratiya i aristokraticheskaya demokratiya. Sotsiologicheskie issledovaniya, 1, 107-114 [in Russian]

Full text