Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Industrial complex of Ukraine: macroeconomic assessment

232
1
Article(UKR)(.pdf)

The article provides a comprehensive overview of the macroeconomic situation in Ukraine over the last decade and the role and place of industry in economic development and industrial-technological potential, advocates the need for strict adherence to a strategy of innovation and investment development with a focus on increasing the competitiveness of national economy.

  1. Vypusk tovariv ta posluh i valovyi vnutrishnii produkt za 2009 rik. (2010).  Statystychnyi zb. Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy: ekspres-vypusk, 78. URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

  2. Derzhkomstat Ukrainy. Naukova ta naukovo-tekhnichna diialnist (1990–2009). URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

  3. Diialnist pidpryiemstv – subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

  4. Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2009. (2010). URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

  5. Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2009 rotsi. (2010). Kyiv: Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]

  6. Onikiienko, V.V., Yemelianenko, L.M. (2010). Metodolohiia doslidzhennia problem yakosti zhyttia naselennia v konteksti vzaiemodii sotsialnoho kapitalu ta innovatsiinoi ekonomiky. Zainiatist ta rynok pratsi, 23, 19-49 [in Ukrainian]

  7. Onikiienko, V.V., Yemelianenko, L.M., Tkachenko, L.H. (2007). Rozvytok rynku pratsi Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  8. Onikiienko, V.V., Naumov, D.Iu. (2009). Sotsialno-ekonomichni aspekty derzhavnoi polityky innovatsiinoho rozvytku promyslovoho kompleksu Ukrainy. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 4 (31), 82-102 [in Ukrainian]

  9. Kindzerskyi, Yu.V. (Ed.). (2009). Potentsial natsionalnoi promyslovosti: tsili ta mekhanizmy efektyvnoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Full text