Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Information and analytical support of management decisions in labor safety

361
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the problem of the raising of the effectiveness of labor safety management a new decision making technology has been grounded in this article. It was realized on the basis of information backing to solving problems of labor safety management at the branch level.

  1. Zakon Ukrainy “Pro okhoronu pratsi”. (14.10.1992). 2694-XII [in Ukrainian]

  2. Ivakhnenko, A.G., Yurachkovskii, Yu.P. (1987). Modelirovanie slozhnykh sistem po eksperimentalnym dannym. Moskva: Radio i svyaz [in Russian]

  3. Kruzhilko, O.E., Prakhovnik, N.A. (1999). Reshenie optimizatsionnykh zadach okhrany truda s ispolzovaniem apparata matematicheskogo modelirovaniya. Visnyk ChITI, 3, 58-62 [in Russian]

  4. Kruzhilko, O.Ye. (1999). Aspekty avtomatyzatsii systemy upravlinnia okhoronoyu pratsi. Visnyk NTUU KPI. Seriia Hirnytstvo, 1, 142-148 [in Ukrainian]

  5. Tkachuk, K.N., Lysiuk, M.O., Luchko, I.A. ta in. (1999). Metodyka vyznachennia sotsialno-ekonomichnoi efektyvnosti zakhodiv shchodo polehshennia umov i okhorony pratsi. Kyiv: Osnova [in Ukrainian]

  6. Tkachuk, S.P., Lysenko, H.H., Tkachuk, K.N. ta in. (1999). Metodychni rekomendatsii po vyznachenniu napriamkiv efektyvnoho vkladannia koshtiv v okhoronu pratsi na pidpryiemstvi. Kyiv: Osnova [in Ukrainian]

  7. Tkachuk, S.P., Tkachuk, K.N., Kruzhilko, O.E., Maistrenko, V.V. (1997). Modelirovanie protsessov upravleniya v oblasti okhrany truda. Razrabotka rudnykh, 61, 113–119 [in Russian]

  8. Prakhovnik, N.A. (2000). Zastosuvannia systemy pidtrymky pryiniattia rishen dlia pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia okhoronoiu pratsi na haluzevomu rivni. Visnyk NTUU KPI. Seriia Hirnytstvo, 3, 138-142 [in Ukrainian]

  9. Tkachuk, K.N., Kruzhylko, O.Ye., Prakhovnik, N.A. (2000). Otsinka yakosti rishen po upravlinniu stanom okhorony pratsi. Visnyk NTUU KPI. Seriia Hirnytstvo, 2, 99-104 [in Ukrainian]

Full text