Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Annual report of the Presidential Ukraine, the Supreme Council of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine on the status of young people in Ukraine (after the year 2003) “Rural youth of Ukraine: the state, problems and ways of their solvency”

425
1
Article(UKR)(.pdf)
  1. Balakireva, O.M., Ganiukov, O.A., Golovatyi, M.F. ta in. (1998). Pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 1997 r.): Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy. Kyiv: AT Vydavnytstvo Stolytsia [in Ukrainian]

  2. Balakireva, O.M., Ganiukov, O.A., Golovenko, V.A. ta in. (1999). Pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 1998 r.): Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukraini, Kabinetu Ministriv Ukrainy. Kyiv: PrintXPress [in Ukrainian]

  3. Balakireva, O.M., Varban, M.Yu., Ganiukov, O.A., Golovenko, V.A. ta in. (2000). Pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 1999 r.): Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukraini, Kabinetu Ministriv Ukrainy. Kyiv: Derzhavnyi komitet molodizhnoi polityky, sportu i turyzmu Ukrainy, Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  4. Demchenko, I.L., Yaremenko, O.O., Balakireva, O.M. ta in. (2001). Intehratsiia molodi v suchasni ekonomichni vidnosyny: Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrai ny, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2000 r.). Kyiv: Derzhavnyi komitet molodizhnoi polityky, sportu i turyzmu Ukrainy, Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  5. Golovenko, V.A., Yaremenko, O.O. ta in. (2002). Nove pokolinnia nezalezhnoi Ukrainy (1991-2001 rr.): Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2001 r.). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  6. Artiukh, O.R., Balakireva, O.M., Golovenko, V.A. ta in. (2003). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia ukrainskoi molodi: stan, problemy ta perspektyvy): Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2002 r.). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

Full text