Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Integration of folk traditions, holidays and ceremonies into the cultural life of contemporary family

409
2
Article(UKR)(.pdf)

The most characteristic Ukrainian family traditions and their transformation opportunities are viewed in the article. The major attention is paid to ancient customs and traditions integration into the forms of modern family’s cultural activity.

 1. Babenko, N.B. (2004). Pedahohichni umovy orhanizatsii simeinoho dozvillia v silskykh klubnykh zakladakh. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian]

 2. Berdyaev, M. (1990). Sudba Rossii: opyt po psikhologii voiny i natsionalnosti. Moskva [in Russian]

 3. Boiko, L.P. (1998). Formuvannia u shkoliariv zahalnoliudskykh tsinnostei v umovakh funktsionuvannia sotsialno-pedahohichnoi systemy simia–shkola – ustanovy kultury. Kyiv: KDUK [in Ukrainian]

 4. Hashko, Yu.H. (Ed.). (1983). Boikivshchyna: Istoryko-etnohrafichni doslidzhennia. Kyiv [in Ukrainian]

 5. Borysenko, V.K. (1988). Vesilni zvychai ta obriady na Ukraini. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 6. Velykden v Ukraini: Narysy pro Velykodni sviata z narodnymy pisniamy. (1993). Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian]

 7. Voropai, O. (1991). Zvychai nashoho narodu. Kyiv: Oberih [in Ukrainian]

 8. Zdoroveha, N.I. (1974). Narysy narodnoi vesilnoi obriadovosti v Ukraini. Kyiv [in Ukrainian]

 9. Kravets, O.M. (1966). Simeinyi pobut i zvychai ukrainskoho narodu. Istoryko-etnohrafichnyi narys. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 10. Skurativskyi, V.T. (1994). Sviatvechir. Kyiv: Vyrobnycha komertsiina firma Perlyna [in Ukrainian]

 11. Strumskyi, V.P. (1997). Moralno-tsinnisne oriientuvannia vykhovnoi roboty. Pedahohika i psykholohiia, 1 [in Ukrainian]

Full text