Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Outside and inside audit in Ukraine

235
1
Article(UKR)(.pdf)

The article outlines the development of audit in Ukraine providing a compar ative analysis of inside audit and outside audit. The system of audit risks is described. The article outlines the sense and nature of the inside audit and the importance of its implementation in the Ukrainian economy.

  1. Zakon Ukrainy Pro audytorsku diialnist vid 23.04.1993 roku nomer 3125-12. Kyiv [in Ukrainian]

  2. Bohomazov, M. (2001). Zovnishnii ta vnutrishnii audyt: vzaiemozviazok i rozpodil funktsii. Visnyk NBU [in Ukrainian]

  3. Zhukovska, S. (2002). Problemy ta perspektyvy rozvytku audytu v systemi ekonomichnoho mekhanizmu rynkovykh vidnosyn v Ukraini. Aktualni problemy finansovo-ekonomichnoho rozvytku transformatsiinoi ekonomiky Ukrainy. Chernivtsi [in Ukrainian]

  4. Kuruntiaiev, V.V. (2002). Orhanizatsiia vnutrishnoho audytu v komertsiinykh bankakh Ukrainy. Sovershenstvovanie teorii i praktiki ucheta, analiza i audita dlya stanovleniya natsionalnoi uchetnoi sistemy. Sevastopol [in Ukrainian]

  5. Desiatnyk, O.M. (1999). Oblik i vnutrishnii audyt osnovnykh zasobiv: orhanizatsiia i metodyka. Ternopil: Ternopilska akademiia narodnoho hospodarstva [in Ukrainian]

  6. Butynets, F.F. (2002). Audyt. Zhytomyr: PP Ruta [in Ukrainian]

  7. Natsionalnyi normatyv audytu nomer 24 Vrakhuvannia roboty spetsialistiv vnutrishnoho audytu. (1998). Natsionalni normatyvy audytu. Kyiv: Vyshcha shkola, Znannia [in Ukrainian]

Full text