Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Public structures of modern youth movement of Ukraine: current state and main tendencies

420
1
Article(UKR)(.pdf)

The author analyzes current state and main tendencies of development of modern youth movement in Ukraine. The article highlights active formation of its public structures, the identification of their place and role in the polit7 ical system of the society, which have been going on during the last years.

 1. Hromadski orhanizatsii v Ukraini. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

 2. Ilinskii, I.M. (1981). VLKSM v politicheskoi sisteme sovetskogo obshchestva. Moskva: Molodaya gvardiya [in Russian]

 3. Lukov, V.A. (2002). Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy izucheniya molodezhnogo i detskogo dvizheniya. In Molodezhnye i detskie obshchestvennye obedineniya: problemy preemstvennosti deyatelnosti i issledovanii (pp. 17-31). Moskva: Logos [in Russian]

 4. Komsomol Ukrainy: Storinky istorii. Podii. Portrety. (2004). Kyiv: In Iure [in Ukrainian]

 5. Golovenko, V.A. (2002). Problems of development of the Ukrainian youth movement at its current stage. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1, 71-80 [in Ukrainian]

 6. Pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 1999 roku). (2000). In Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukraini, Kabinetu Ministriv Ukrainy. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 7. Pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 1999 roku). (2000). In Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukraini, Kabinetu Ministriv Ukrainy. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 8. Shevchenko, M.F. (Ed.). (2001). Tretii sektor v Ukraini: problemy stanovlennia. Kyiv: UISD [in Ukrainian]

 9. Vybory 2006. (2006). Novyi kurier [in Ukrainian]

 10. Balakirievoi, O., Yaremenko, O. (2001). Molod Ukrainy u dzerkali sotsiolohii. Kyiv: UISD [in Ukrainian]

 11. Report on youth policies in Spain. (2000). Madridt: Instituto de la Juventud.

Full text