Social advertising in Ukraine: the analysis of the influence on the formation of positively directed behavior of youth

395
1
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzes the effectiveness of the influence of state social advertising on the youth’s behavior.

  1. Andriyashkin, S. Komparativnyi analiz rossiiskogo i zarubezhnogo opyta sotsialnoi reklamy. URL: http://www.socreklama.ru/sr_article.php?arti_id=81> [in Russian]

  2. Heidar, L., Dovbakh, H. Sotsialna reklama ta informuvannia z problem VIL/SNIDu v Ukraini: mozhlyvosti vplyvu na zminy u povedinkovykh praktykakh. URL: http://feminist.org.ua/ library/psihologija/aids.php [in Russian]

  3. Golota, I. Voprosy gosudarstvennogo regulirovaniya sotsialnoi reklamy. URL: http://fppr.org.ua/netgorod/SSR.htm [in Russian]

  4. Vplyv riznykh typiv sotsialnoi reklamy tsentriv sotsialnykh sluzhb dlia simi, ditei ta molodi na poinformovanist, usvidomlennia ta povedinku ditei ta molodi. (2005).  Kyiv: Derzhavna sotsialna sluzhba dlia ditei ta molodi [in Ukrainian]

  5. Zakon Ukrainy Pro reklamu vid 03.07.1996 roku 270/967VR. (1996). Kyiv [in Ukrainian]

  6. Kamaldinov, D.O.  Petrova, O.N.,  Yashina, E.Yu. Informatsionnye kampanii po VICh/SPIDu. URL: http://www.focus7media.ru/print.php?id=book&m2=100000034&m3=100000703 [in Russian]

  7. Saienka, Yu. (2004). Monitorynh epidemii VIL/SNIDu. Otsinka mozhlyvosti protydii. Kyiv: Foliant [in Ukrainian]

  8. Atkin C., Schiller L. The Impact of Public Service Advertising. URL: http://www.kff.org

Full text