Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The problems of creating of national innovating system: the theoretical-methodological aspect

369
1
Article(UKR)(.pdf)

In this article the problems are considered and the concrete action for creating national innovating system is offered, as the main task in integration of intel7 lectual potential of nation into economical and technological development, and increasing competitiveness of economics of Ukraine.

  1. Gaponenko, N. (1997). Innovatsii i innovatsionnaya politika. Voprosy ekonomiki, 9, 94-95 [in Russian]

  2. Dezhina, I.G., Saltykov, B.G. (2004). Sovershenstvovanie ekonomicheskikh mekhanizmov gosudarstvennogo regulirovaniya kommertsializatsii rezultatov nauchnykh issledovanii i razrabotok. Moskva: Ekonomika [in Russian]

  3. Ivanova, N.I. (2002). Natsionalnye innovatsionnye sistemy. Moskva: Nauka [in Russian]

  4. Nelson, R., Uinter, S. (2002). Evolyutsionnaya teoriya ekonomicheskikh izmenenii. Moskva: Delo [in Russian]

  5. Nesterenko, A. (1997). Sovremennoe sostoyanie i osnovnye problemy institutsionalno-evolyutsionnoi teorii. Voprosy ekonomiki, 3, 42-57 [in Russian]

  6. Makarenko, I.P. (Ed.). (2004). Problemy stanovlennia innovatsiinoi polityky v Ukraini. Kyiv: UINSiR [in Russian]

  7. OECD, National Innovation Systems. (1997). Paris.

Full text