The socio-economic aspects of HIV/AIDS epidemic in Ukraine

393
1
Article(UKR)(.pdf)

The article describes the potential short7 and medium7term socioeconomic impact of the rapidly growing HIV/AIDS epidemic in Ukraine and provides evidence for policy making. The prognoses of the epidemic development (200472014) inform policy7makers about the potential costs of the epidem7 ic and the multitude of channels through which it affects the national econo7 my: increased morbidity and mortality, reduction in labour supply and effi7 ciency of labour, loss of investment in human capital and diminished returns to such investment, increased direct government spending and the loss of tax revenues, decrease in public and private savings and investment, and further macroeconomic impacts.

  1. VIL-infektsiia v Ukraini. (2006). Informatsiynyi biuleten MOZ Ukrainy, 25, 30 [in Ukrainian]

  2. Balakirieva, O. (2003). Otsinka mozhlyvostei rozvytku v Ukraini prohram profilaktyky VIL v seredovyshchi spozhyvachiv iniektsiinykh narkotykiv. Kyiv [in Ukrainian]

  3. Balakirieva, O. Andrushchak, L., Varban, M. (2000). Diialnist hromadskykh orhanizatsii z profilaktyky VIL/SNIDu sered zhinok seks-biznesu. Kyiv [in Ukrainian]

  4. Sotsialno-ekonomichni naslidky epidemii VIL/SNIDu v Ukraini: novi prohnozy. (2003). Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  5. Socioeconomic Impact of HIV/AIDS in Ukraine. The World Bank, International HIV/AIDS Alliance in Ukraine. 2006. Washington.

  6. Alan Whiteside and Clem Sunter. (2000). AIDS: The Challenge for South Africa. Human & Rousseau (Pty) Ltd and Tafelberg Publishers Ltd.

  7. Analiz ekonomichnoi efektyvnosti proektiv z profilaktyky VIL/SNIDu v Ukraini. (2003). Kyiv [in Ukrainian]

  8. Horbulin, V.P. (2005). Systema otsinok zovnishnikh i vnutrishnikh ryzykiv ta zahroz natsionalnii bezpetsi Ukrainy. Kyiv: DP NVTs Yevroatlantykinform [in Ukrainian]

  9. Kachynskyi, A.B. (2004). Bezpeka, zahrozy i ryzyk: naukovi kontseptsii ta matematychni modeli. Kyiv: IPNB NASBU [in Ukrainian]

Full text