Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social aspect of the interethnic interaction

378
2
Article(UKR)(.pdf)

The article reviews the social aspect of the interethnic interaction and considers the issues concerning the tolerance of different ethnic groups.

  1. Yevtukh, V.B., Troshchynskyi, V.P., Chernova, K.O. (2003). Etnosotsiolohiia: terminy ta poniattia: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

  2. Yadov, V.A. (1999). Strategiya sotsiologicheskogo issledovaniya: opisanie, obyasnenie, ponimanie sotsialnoi realnosti. Moskva: Dobrosvet [in Russian]

  3. Arbienina, V.L. (Ed.). (2007). Etnosotsiolohiia. Kharkov: KhNU im. V.N. Karazina [in Ukrainian]

  4. Evtukh, V.B. (1991). Kontseptsii etnosotsialnogo razvitiya SShA i Kanady: tipologiya, traditsii, evolyutsiya. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

  5. Golovakha, Ye., Panin, N. (Eds.). (2008). Ukrainske suspilstvo 1992–2008: sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv [in Ukrainian]

  6. Identychnist hromadian Ukrainy: stan i zminy. (2007). Natsionalna bezpeka i oborona – National Security and Defence, 9, 3-9 [in Ukrainian]

  7. Ryazantsev, S.V. (2001). Integratsiya etnicheskikh migrantov v evropeiskoe obshchestvo. In Etnicheskie problemy sovremennosti (pp. 120-131). Stavropol [in Russian]

  8. Yevtukh, V.B., Troshchynskyi, V.P., Aza, L.O. (2003). Mizhetnichna intehratsiia: postanovka problemy v ukrainskomu konteksti. Kyiv: Kyivskyi universytet [in Ukrainian]

Full text