Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The attitude, readiness, and motivation of Ukraine’s economically active population to business as factors of the potential labor mobility under conditions of the crisis state of the labor market

369
2
Article(UKR)(.pdf)

The author determines changes in the attitude of Ukraine’s economically active population to business, as well as the level of its readiness to business. The structure of stimulating motives to the economic activity in the sphere of business and small enterprise is analyzed, and the social opinion of the population’s able-bodied part as for the perspectives of the development of business in Ukraine is determined.

  1. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: Pro stan dotrymannia konstytutsiinykh harantii trudovykh prav hromadian. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=892-17&p=1233564437898756 [in Ukrainian]

  2. Avraamova, E.M. (2004). Adaptatsionnye strategii naseleniya. Sankt-Peterburg [in Russian]

  3. Dyba, M., Komiakov, O. (2000). Ekonomichna polityka derzhavy yak mekhanizm uzghodzhennia suspilnykh interesiv. Ekonomist, 1, 92-95 [in Ukrainian]

  4. Vatamaniuk, Z. (Ed.). (2005). Instytutsiini zasady formuvannia ekonomichnoi systemy Ukrainy: teoriia i praktyka. Lviv: Novyi svit – 2000 [in Ukrainian]

  5. Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

  6. Ivashchenko, O. (2003). Novyi instytutsionalizm v ekonomichnii sotsiolohii: teoretychni pidvalyny doslidnytskykh mozhlyvostei. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 60-70  [in Ukrainian]

  7. Matvieiev, S.O., Liasota, L.I. (2006). Ekonomichna sotsiolohiia. Sumy: VTD Universytetska knyha [in Ukrainian]

Full text