Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Violation of the norms or state’s standards by domestic employers in the sphere of professional classification

369
2
Article(UKR)(.pdf)

At the post-industrial stage of socio-economic development of the Ukrainian society, complicated processes in the domestic sphere of labor which concern one of its main constituents, namely the professional structure, manifest themselves. Public hopes for that the social responsibility for the compliance with norms of the labor law will be taken by employers were not realized. This is also confirmed by the practice of the state’s supervision over the compliance with the labor legislation, whose progressive methods are based on the developments of scientists of the social-labor sphere.

 1. Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. (2005). Klasyfikator profesii DK 003: 2005. Kyiv: Sotsinform [in Ukrainian]

 2. Melnyk, S. (2008). Zastosuvannia norm ta polozhen natsionalnoi systemy profesiinoi klasyfikatsii na pidpryiemstvi: naukovo-metodychni rekomendatsii. Luhansk [in Ukrainian]

 3. Novykova, O. (2005). Napriamy vdoskonalennia derzhavnoho ta rehionalnoho upravlinnia shchodo zberezhennia ta rozvytku trudovoho potentsialu Ukrainy. Ukraina: aspekty pratsi, 2, 4 [in Ukrainian]

 4. Smoliar, L. (2008). Doslidzhennia tendentsii rozvytku kadrovoho potentsialu na promyslovykh pidpryiemstvakh Ukrainy. Ekonomika i derzhava, 5, 96 [in Ukrainian]

 5. Vasylenko, P. (2005). Khto porushuie zakonodavstvo pro pratsiu?  Pratsia i zakon, 23, 18 [in Ukrainian]

 6. Rais, A. (2006). Instrumentarii inspektoriv pratsi. Mizhnarodne biuro pratsi [in Ukrainian]

 7. Melnyk, S. (2008). Osvitno-profesiini standarty u konteksti reformuvannia systemy pidhotovky kadriv. Luhansk [in Ukrainian]

 8. Osovyi, H. (2008). Vmity zakhyshchaty, vmity zakhyshchatysia. Profspilky Ukrainy, 1, 3-6 [in Ukrainian]

 9. Havrylechko, Yu. (2007). Okhorona pratsi: istoriia ta suchasnist. Pratsia i zakon, 10, 8-11 [in Ukrainian]

 10. Lyst Derzhnahliadpratsi Minpratsi Ukrainy vid 15.08.2008 roku 013-1245-41 Informatsiia pro rezultaty perevirok. (2008). Kyiv [in Ukrainian]

 11. Polozhennia pro vedennia Derzhavnoho klasyfikatora DK003 Klasyfikator profesii (DSTU 3739-98). (1998). Kyiv: Derzhspozhyvstandart [in Ukrainian]

 12. Dopovid Mizhnarodnoho biuro pratsi 2008 roku. (2008). Liudyna i pratsia, 2, 15 [in Ukrainian]

 13. Brodska, S. (2001). Klasova samoidentyfikatsiia naselennia Ukrainy. Naukovi zapisky NaUKMA. Seriia Sotsiolohichni nauky, 19, 44-50 [in Ukrainian]

 14. Demkiv, O. (2007). Ekonomicheskaya moral ukrainskogo obshchestva v obshcheevropeiskom i vnutriregionalnom izmerenii. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 5-37 [in Russian]

 15. Leonov, V. (2005). Sotsiologicheskie aspekty motivatsii finansovogo povedeniya naseleniya. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 132-146 [in Russian]

Full text