Moral commandments and guidelines of monotheistic religions as a source of legitimization of a private property

342
4
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzes the ethics of Judaism, Christianity and Islam, concerning private property and which are sources of legitimacy of the latter. These standards are defined as sources of social and philosophical sociological interpretations of the legitimacy of private property.

  1. Bibliia. Knyhy Sviashchennoho pysannia Staroho ta Novoho Zavitu: v ukrainskomu perekladi. (2007). Kyiv: Kyivska Patriarkhiia Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy Kyivskoho Patriarkhatu [in Ukrainian]

  2. Havrylyshyn, B. (1990). Dorohovkazy v maibutnie: dopovid Rymskomu klubovi. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

  3. Koval, T.B. (2003). Lichnost i sobstvennost. Khristianstvo i drugie religii mira. Mir Rossii, 2, 3-45 [in Russian]

  4. Rybalkina, V. (Ed.). (2002). Koran. Kyiv: Stylos [in Ukrainian]

  5. Polotniuka, Ya. (Ed.). (1990). Koran. Vsesvit, 6, 90-123 [in Ukrainian]

  6. Solodova, G.S. (2006). Nekotorye vozzreniya khristianstva: sobstvennost, bogatstvo i bednost. EKO, 1, 161-178 [in Russian]

Full text