Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scientific school as a factor of the development of economic science

407
2
Article(UKR)(.pdf)

Main approaches to define an explanation of ‘scientific school’ are considered. Characteristics, functions and evolution stages of the scientific school are identified as well as its role in development of economic science.

 1. Grezneva, O.Yu. (2003). Nauchnye shkoly (pedagogicheskii aspekt). Moskva: RAO [in Russian]

 2. Guzevich, D.Yu. (2003). Nauchnaya shkola kak forma deyatelnosti. Voprosy istorii estestvoznaniya i tekhniki, 1, 64-93 [in Russian]

 3. Dobrov, G.M., Tonkal, V.E., Savelev, A.A. (1987). Nauchno-tekhnicheskii potentsial: struktura, dinamika, effektivnost. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 4. Zerbino, D.D. (1994). Nauchnaya shkola kak fenomen. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 5. Zerbino, D.D. (2001). Naukova shkola: lider i uchni (naukova kontseptsiia). Lviv: Yevrosvit [in Ukrainian]

 6. Korniichuk, L.Ya., Tatarenko, N.O., Poruchnyk, A.M. ta in. (1999). Istoriia ekonomichnykh uchen. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 7. Bazylevych, V.D. (Ed.). (2006). Istoriia ekonomichnoi uchen. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

 8. Mirskaya, E.Z. (2002). Nauchnaya shkola kak forma organizatsii nauki. Naukovedenie, 3 (15), 8-24 [in Russian]

 9. Rodnyi, N.I. (1972). Nauchnye shkoly. Priroda, 12, 84-88 [in Russian]

 10. Prokhorov, A.M. (Ed.). (2000). Bolshoi entsiklopedicheskii slovar. Sankt Peterburg: Bolshaya Rossiiskaya entsiklopediya [in Russian]

 11. Vorobiova, L. (2008). Formuvannia naukovykh shkil. Ukrainska shkola fizychnoi ekonomii. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 5, 66-76 [in Ukrainian]

 12. Khramov, Yu.A. (2008). Naukovi shkoly v NAN Ukrainy. Nauka ta naukoznavstvo, 4, 122-133 [in Ukrainian]

 13. Khramov, Yu.A. (1982). Shkoly v nauke. Voprosy istorii estestvoznaniya i tekhniki, 3, 54-67 [in Russian]

 14. Mikulinskii, S.R., Yaroshevskii, M.G., Kreber, G., Shteiner, G. (1977). Shkoly v nauke. Moskva: Nauka [in Russian]

Full text