Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Institutional and the value potential of knowledge society development in contemporary Ukraine

430
1
Article(UKR)(.pdf)

The article presents the analysis and prospects of development of knowledge societies in the Ukrainian reality through institutional and value potential of this society.

Conceptual framework for research is the paradigm neoinstitutional analysis.

 1. Toffler, O. (1999). Tretya volna. Moskva: Izdatelstvo ACT [in Russian]

 2. Bell, D. (1999). Gryadushhee postindustrialnoe obshhestvo: opyt sotsialnogo prognozirovaniya. Moskva: Academia [in Russian]

 3. Dahrendorf, R. (1959). Class and class conflict in industry society. Stanford.

 4. Draker, P. (1999). Ot kapitalizma k obshhestvu znaniya. In V.L. Inozemcev (ed.),  Novaya postindustrialnaya volna na Zapade. Moskva: Academia [in Russian]

 5. Kastels, M. (1999). Mogushchestvo samobytnosti. In V.L. Inozemtsev (Ed.), Novaya postindustrialnaya volna na Zapade: antologiya. Moskva [in Russian]

 6. Shcherbyna, V. (2005). Informatsiine suspilstvo yak sotsiolohichna kontseptsiia: perspektyvy i problemy rozvytku. Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina, 652 [in Ukrainian]

 7. Goroshko, E. (2009). Informatsionno-kommunikativnoe obshhestvo v gendernom izmerenii. Kharkov: FLP Liburkina L.M. [in Russian]

 8. Zghurovskyi, M. (2004). Zahalni tendentsii rozvytku informatsiinoho suspilstva v hlobalnomu konteksti: transformatsiia svitovoho ustroiu. URL: http://www.isu.org.ua [in Ukrainian]

 9. Inozemcev, V.L. (1999). Perspektivy postindustrialnoy teorii v menyayushchemsya mire. Novaya postindustrialnaya volna na Zapade: antologija. Moskva: Akademia [in Russian]

 10. Okinavskaya hartiya globalnogo informatsionnogo obshhestva. (2001). Razvitie informatsionnogo obshhestva v Rossii. Kontseptsii i programmy, 2 [in Russian]

 11. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

 12. Zakon Ukrainy “Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 rr.” URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16 [in Ukrainian]

 13. Rishennia kolehii Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 2 kvit. 2009 r. URL: http://www.mon.gov.ua/education/higher/dz/41_4.doc [in Ukrainian]

 14. K obshhestvam znaniya (2005). Vsemirnyi doklad YuNESKO. Parizh: Izdatelstvo YuNESKO. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf [in Russian]

 15. Likarchuk, I. Kollaps ukrainskogo obrazovaniya. URL: http://www.zn.ua/newspaper/articles/76811#article [in Russian]

 16. Vitrenko, Ju. Esli my takie obrazovannye, to pochemu takie bednye? Reformirovanie sistemy obrazovanija: vzglyad ekonomista. URL: http://www.zn.ua/newspaper/articles/74249 [in Russian]

 17. Ukrainske suspilstvo 1992–2009. Dynamika sotsialnykh zmin. (2008). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 18. Ukrainske suspilstvo 1992–2010. (2010). In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 19. Sotsialne samopochuttia, nastroi ta tsinnisni oriientatsii naselennia Ukrainy. URL: http://old.niss.gov.ua/Table/51006/socyolog.htm [in Ukrainian]

Full text