Legitimization and delegitimization of private property in social reflect of Antiquity, Middle Ages and Renaissance

409
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to interpretations of the phenomenon of private property in social theories of Antiquity, Middle Ages and Renaissance. Particular attention is paid to the study of thesis about social functions and disfunctions of private property.

Studied the reasoning necessary of protection, organization and abolition of private property.

 1. Vorona, V. (1971). Vlasnist i pravo vlasnosti. Rozvytok sotsialistychnoi vlasnosti ta vdoskonalennia vyrobnychykh vidnosyn.  Kuiv: Vydavnytstvo Kyivskoho universytetu [in Ukrainian]

 2. Vorona, V. (1971). Ekonomichnyi zmist vlasnosti. Rozvytok sotsialistychnoi vlasnosti ta vdoskonalennia vyrobnychykh vidnosyn. Kuiv: Vydavnytstvo Kyivskoho universytetu [in Ukrainian]

 3. Vorona, V. (1989). Kontseptsiya hozyaistvovaniya (politiko-ekonomicheskii aspekt). Kyiv: Vyshcha shkola [in Russian]

 4. Zadorozhnyi, G.V. (1996). Sobstvennost i ekonomicheskaya vlast. Kharkov: Osnova [in Russian]

 5. Kotsiubynskyi, V.I. (1999). Pryvlasnennia: sotsialni aspekty. Kyiv: Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian]

 6. Domashenko, M.V. (2002). Vlasnist i pravo vlasnosti: narysy z istorii, filosofii, teorii i praktyky rehuliuvannia vidnosyn vlasnosti v Ukraini. Kharkiv: Fakt [in Ukrainian]

 7. Platon. (2000). Derzhava.  Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 8. Arystotel. (2000). Polityka. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 9. Tsytseron, M.T. (1998). Pro derzhavu. Pro zakony. Pro pryrodu bohiv. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 10. Seneka, L.A. (1999). Moralni lysty do Lutsiliia. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 11. Gaj. (1999). Institucii. Antologiya mirovoi pravovoi mysli. Antichnyi mir i Vostochnye tsivilizatsii. Moskva: Mysl [in Russian]

 12. Sviatyi Avhustyn. (1999). Spovid. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 13. Velikaya Hartiya volnostei 1215 g. (1999). Antologiya mirovoi pravovoi mysli. Evropa: V–XVII v.v. Moskva: Mysl [in Russian]

 14. Akvinskyi Toma. (2003). Komentari do Arystotelevoi “Polityky”. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 15. Foma Akvinskii. (2000). Summa teologii: vtoraya kniga vtoroi chasti, vopros 66 (O krazhe i grabezhe). Lichnost i mir. Filosofsko-publitsisticheskii almanah, 7 [in Russian]

 16. Mor, T. (1988). Utopiia. Utopiia. Misto Sontsia. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian]

 17. Makiavelli, M. (1998). Florentiiski khroniky. Derzhavets. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 18. Kampanella, T. (1988). Misto Sontsia. Utopiia. Misto Sontsia. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian]

 19. Reznik, V.S. (2010). Moral commandments and guidelines of monotheistic religions as a source of legitimization of a private property. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 2 [in Ukrainian]

Full text