Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The knowledge of Ukrainian public on the causes and effects of social orphan hood

282
2
Article(UKR)(.pdf)

The authors of the article analyze the level of knowledge of Ukrainian citizens about social orphan hood, its reasons and consequences, attitude of the society to this phenomenon. The ideas of possible resolution of the problems of children orphans and children, deprived of parental guardianship.

  1. Derzhavna dopovid Pro stanovyshche ditei v Ukraini: Sotsialnyi zakhyst ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia. (2000). Kyiv: Ukrainskyi intstytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  2. Liaskovska, O.V., Palii, L.M. (2004). Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv u sferi funktsionuvannia dytiachykh budynkiv simeinoho typu ta pryiomnykh simei. Kyiv [in Ukrainian]

  3. Robota z dytynoiu u pryiomnii simi. (2003). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  4. Bevz, H.M., Kapska, A.Y., Komarova, N.M. ta in. (2003). Tekhnolohii stvorennia ta funktsionuvannia pryiomnykh simei, dytiachykh budynkiv simeinoho typu. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

Full text