Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The ontology of power in political and sociological aspects

446
2
Article(UKR)(.pdf)

The ontology of power, its forms and varieties are indeed connected with natural and artificial attributes of political domination. The power of state is a form of public political power, i.e. political domination of a large social group („people‟, political nation or elite). Political power is a function of an asymmetrical society, has its specific attributes and possesses a professional apparatus to regulate social relations, enforce law and apply measures of legitimate enforcement.

  1. Simon, Y.R. (1993). Philosophy of Democratik Goveernment. Leningrad.

  2. Ledyaev, V.G. (2001). Vlast: kontseptualnyi analiz. Moskva. Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya [in Russian]

  3. Ortega-i-Gasset, Kh. (1997). Vosstanie mass. Moskva: Izbrannye trudy [in Russian]

  4. Chirkin, V.E. (2001). Sovremennoe gosudarstvo. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya [in Russian]

  5. Gomerov, I.N. (2002). Gosudarstvo i gosudarstvennaya vlast: predposylki, osobennosti, struktura. Moskva: Izdatelstvo YuKEA [in Russian]

  6. Fuko, M. (1996). Volya k istine. Po tu storonu znaniya, vlasti i seksualnosti. Moskva [in Russian]

  7. Korkunov, N.M. (2000). Russkoe gosudarstvennoe pravo. In R.T., Mukhaev (Ed.), Khrestomatiya po teorii gosudarstva i prava, politologii, istorii politicheskikh i pravovykh uchenii (p. 348). Moskva [in Russian]

  8. Maltsev, V.A. (1995). Gosudarstvennyi sluzhashchii sovremennogo tipa. Moskva: Nizhnii Novgorod [in Russian]

  9. Ignatov, V.G., Belolipetskii, V.K., Ponedelkov, A.V. i dr. (1997). Profesionalism v sisteme gosudarstvennoi sluzhby. Rostov-na-Donu.

Full text