Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Attitude of various socio-demographic groups of the Ukrainian society to innovations

363
1
Article(UKR)(.pdf)

We present the results of the sociological poll concerning the attitude of various socio-demographic groups of Ukraine’s population to the introduction of innovative activity as the necessary precondition of the ensuring of the competitiveness of Ukraine in the distribution of labor over the world in the XXIst century on the basis of the economy of knowledge.

  1. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia, Feniks [in Ukrainian]

  2. Heyets, V.M. (Ed.). (2003). Transformatsiini protsesy ta ekonomichne zrostannia v Ukraini. Kharkiv: Vydavnytstvo Fort [in Ukrainian]

  3. Halchynskyi, A.S., Heyets, V.M. ta in. (Eds.). (2004). Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004–2015 roky) Shliakhom Yevropeiskoi intehratsii. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian]

  4. Heyets, V.M. (Ed.). (2006). Ukraina u vymiri ekonomiky znan. Kyiv: Osnova [in Ukrainian]

  5. Gritsanov, A.A., Abushenko, V.L., Evelkin, G.M. i dr. (2003). Sotsiologiya: Entsiklopediya. Minsk: Knizhnyi Dom [in Russian]

  6. Blyzniuk, V.V. (2005). Liudskyi kapital yak faktor ekonomichnoho rozvytku (evoliutsiia metodolohichnykh pidkhodiv ta suchasnist). Ekon. prognozuvannâ – Economy and forecasting, 2, 64-78 [in Ukrainian]

  7. Libanova, E.M. (Ed.). (2004). Liudskyi rozvytok v Ukraini: 2003 rik. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

Full text