Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Economic culture under conditions of the market reality in Ukraine

383
1
Article(UKR)(.pdf)

The socio-economic transformations running in Ukraine force the citizens to adapt themselves to the life under new market conditions, change the economic behaviour, transform the value orientations, and influence the formation of population’s economic culture. The article clarifies the real state of the economic culture of Ukraine’s population, presents a certain information, and indicates the directions for the further analysis, though it does not pretend to a complex elucidation of the problem.

  1. Pylypenko, V., Maistruk, I. (2006). Ekonomichna kultura v otsinkakh masovoi svidomosti. Monitorynh Instytutu sotsiolohii NAN Ukrainy Ukrainske suspilstvo 1994–2005 rr. Kyiv [in Ukrainian]

  2. Burde, P. (2000). Obrazovaniya kak tramplin professionalnoi karery. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta [in Russian]

  3. Ponomarev, V.D., Popov, V.D., Chichkanov, V.P. (1987). Ekonomicheskaya kultura: sushchnost, napravleniya razvitiya. Moskva [in Russian]

  4. Marks, K. (1983). Kapital: Kritika politicheskoi ekonomii. Moskva: Politizdat [in Russian]

  5. Pylypenko, V. (2005). Liudyna v rynkovomu suspilstvi: oriientatsii, povedinka, kultura. Kyiv: PTs Foliant [in Ukrainian]

Full text