Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Organizational foundations of the order of the totalitarian system of social management

360
1
Article(UKR)(.pdf)

From positions of the sociological approach, the author analyzes problems of the organizational orderliness of a management system of the totalitarian type and substantiates the ways to prevent the totalitarian tendencies in the process of transformation of social systems.

 1. Karpichev, V.S. (2001). Organizatsiya i samoorganizatsiya sotsialnykh sistem. Moskva: Izdatelstvo RAGS [in Russian]

 2. Tulenkov, M.V. (2007). Sotsialno-ekonomichnyi poriadok orhanizatsiinoi vzaiemodii v systemi sotsialnoho upravlinnia. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova, 6, 141-163 [in Ukrainian]

 3. Osipov, G.V. (Ed.). (1999). Rossiiskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya. Moskva: NORMA-INFRA [in Russian]

 4. Ivanov, V.N., Patrushev, V.I. (Eds.). (2004). Teoriya upravleniya: sotsialno-tekhnologicheskii podkhod. Moskva: Munitsipalnyi mir [in Russian]

 5. Tulenkov, M.V. (2006). Orhanizatsiina vzaiemodiia v totalitarnii systemi sotsialnoho upravlinnia. Kyiv: IPK DSZU [in Ukrainian]

 6. Vvedenie v upravlenie. (2002). Moskva: ANSTMSU [in Russian]

 7. Ledyaev, V.S. (2001). Vlast. Moskva: ROSSPEN [in Russian]

 8. Meskon, M., Albert, M., Khedouri, F. (1992). Osnovy menedzhmenta. Moskva: Delo [in Russian]

 9. Veber, M. (1988). Kharizmaticheskoe gospodstvo. Sotsis, 5, 139-147 [in Russian]

 10. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. (1977). Moskva: Magistr [in Russian]

 11. Gurevich, P.S. (1983). Sotsialnaya mifologiya. Moskva: Mysl [in Russian]

 12. Gozman, L., Etkind, A. (1989). Kult vlasti: struktura totalitarnogo soznaniya. Osmyslit kult Stalina. Moskva: Polis [in Russian]

 13. Monte, P. (1989). Egipet Ramzesov. Moskva: Mysl [in Russian]

 14. Tulenkov, M.V. (2006). Orhanizatsiina vporiadkovanist system sotsialnoho upravlinnia. Kyiv: IPK DSZU [in Ukrainian]

Full text