Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social innovations in the system of socio-economic relations

361
2
Article(UKR)(.pdf)

The close interaction and interrelation of social innovative processes and changes in the economy and policy are shown. The priority of the socially oriented development and social innovations in the modern process of socioeconomic development of the society, as distinct from the traditional economictechnological approach, is substantiated.

 1. Fukuyama, F. (2004). Doverie. Sotsialnye dobrodeteli i put k protsvetaniyu. Moskva: AST, Ermak [in Russian]

 2. Semigin, G.Yu. (2003). Sotsiologicheskaya entsiklopediya. Moskva: Mysl [in Russian]

 3. Slovar innovatsionnykh terminov. URL: //http://www.pfo-perm.ru/Dictionary.asp#s12 [in Russian]

 4. Moskalev, I. (2006). Tekhnologicheskie osnovy sotsialno-innovatsionnogo gosudarstvennogo upravleniya. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/Moskalev23.htm [in Russian]

 5. Tsoi, L.N. Upravlenie konfliktami. URL: http://www.conflictmanagement.ru/text/?text=525 [in Russian]

 6. Marshak, A.L. (1996). Sotsiologiya innovatiki kak prikladnaya nauka. Moskva [in Russian]

 7. Droganova, E.V. (2005). Sotsialnye innovatsii i ikh mesto v sotsialnom razvitii regiona. Orel: GTU [in Russian]

 8. Kuznetsov, E. (2003). Mekhanizmy zapuska innovatsionnogo rosta v Rossii. Voprosy ekonomiki, 3, 18 [in Russian]

 9. URL: http://www.ibm.com/ru/ondemand/innovation/gio/report.html

 10. Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepreneurship Practice and Principles. New York.

 11. Skipalskii, A. (2007). Davos sotsialnykh innovatsii. Zerkalo nedeli, 15 (644) [in Russian]

 12. URL: www.skollfoundation.org/skollcentre/skoll_forum

 13. Shapochka, E. (2005). Strategiya sotsialnoi otvestvennosti v marketinge kompanii. Upravlenie kompaniei, 9, 12-20 [in Russian]

 14. Prostakov, G. (2007). Voprositelnaya otvetstvennost. Ekspert, 15, 32-36 [in Russian]

 15. Dridze, T.M. (1994). Prognoznoe sotsialnoe proektirovanie: teoretiko-metodologicheskie i metodicheskie problemy. Moskva: Nauka [in Russian]

 16. Tsoi, L.N. (2002). Prakticheskaya konfliktologiya. Moskva [in Russian]

 17. URL: http://www.usif.kiev.ua/stan/news/nov_071108.php

 18. Doronin, O.D. (2003). Sotsialna polityka. In Aktualni problemy polityky (pp. 343–349). Odesa: Yurydychna literatura [in Ukrainian]

Full text