Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The inoformation culture of state’s management under the globalization

357
2
Article(UKR)(.pdf)

The main contradictions of the formation of a new informational culture of government officials under new conditions of the globalization are shown.

  1. Halchynskyi, A.S. (2006). Hlobalni transformatsii i kontseptualni alternatyvy. Hlobalni vyklyky. Hlobalna stratyfikatsiia. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

  2. Politicheskaya nauka. Novye napravleniya. (1999). Moskva: Nauka [in Russian]

  3. Rizun, V.V. (2003). Masy. Kyiv: Kyivskyi universytet [in Ukrainian]

  4. Olshanskii, D.V. (2002). Psikhologiya mass. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

  5. Chuprin, Yu.P., Tulenkov, N.V. (2004). Teoriya sotsialnykh tekhnologii. Kiev: MAUP [in Russian]

  6. Udovik, S.P. (2002). Globalizatsiya: semioticheskie podkhody. Moskva: Reflbuk, Kiev: Vakler [in Russian]

  7. Maiier, Dzh., Olesnych, D. (2002). Mizhnarodne seredovyshche biznesu. Konkurentsiia ta rehuliuvannia u hlobalnii ekonomitsi. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

  8. Bell, D. (1999). Gryadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Moskva: Academia [in Russian]

  9. Melnyk, A.F. ta in. (2003). Derzhavne upravlinnia. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian]

  10. Yung, K.G. (1997). Psikhologiya perenosa. Moskva: Reflbuk, Kiev: Vakler [in Russian]

Full text