Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The theoretical vision of social adaptation: state, views, approach

366
1
Article(UKR)(.pdf)

The formation and development of the theoretical vision of a social adaptation are clarified. Some trends and separate views of famous sociologists, econo mists, psychologists, and public figuresscientists on its functioning are ana lyzed. Main models of the process of social adaptation of a person to various socioeconomic conditions are outlined.

 1. Spenser, G. Opyty nauchnye, politicheskie i filosofskie. URL: www.iu.ru/biblio/archive/spenser_opyty [in Russian]

 2. Osovyi, H. (1995). Aktualni problemy profspilok Ukrainy v umovakh pryskorennia ekonomichnykh reform. Ukraina: aspekty pratsi, 1-2, 64-67 [in Ukrainian]

 3. Khutkaya, S. (2007). Sotsialnaya adaptirovannost lichnosti: kontseptualizatsiya ponyatiya. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 2, 164-175 [in Russian]

 4. Petrovska, T. (2004). Ekonomiko-psykholohichna adaptatsiia i styl zhyttia. Sotsialna psykholohiia, 6, 59-67 [in Ukrainian]

 5. Sotsiolohiia. (2006). Kharkiv: Faktor [in Ukrainian]

 6. Zlobina, O., Tykhonovych, V. (1996). Osobystist sohodni: adaptatsiia do suspilnoi nestabilnosti. Kyiv [in Ukrainian]

 7. Dyurkgeim, E. (1996). O razdelenii obshchestvennogo truda. Zapadnoevropeiskaya sotsiologiya XIX – nachala XX vekov. Moskva [in Russian]

 8. Kapitonov, E.A. (2000). Istoriya i teoriya sotsiologii. Moskva: Izdatelstvo PRIOR [in Russian]

 9. Redklif-Braun, A.R. (2001). Struktura i funktsiya v primitivnom obshchestve. Moskva: Vostochnaya literatura [in Russian]

 10. Zimmel, G. (1996). Sozertsanie zhizni. Moskva: Yurist [in Russian]

 11. Deineka, O.S. (2000). Ekonomicheskaya psikhologiya. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburskogo universiteta [in Russian]

 12. Ferkhnem, A., Kheiven, P. (2001). Lichnost i sotsialnoe povedenie. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

 13. Shvalb, Yu. (2003). Psykholohichni kryterii vyznachennia styliu zhyttia. Sotsialna psykholohiia, 2, 14-20 [in Ukrainian]

 14. Korel, L.V. (1995). Sotsiologiya adaptatsii: voprosy teorii, metodologii i metodiki. Novosibirsk: Nauka [in Russian]

 15. Rabinovich, O.T. (2007). K probleme professionalno-napravlennoi adaptatsii spetsialistov v period poslediplomnoi sotsializatsii. Soсis – Sociological Studies, 5, 51-56 [in Russian]

 16. Dudina, O.M., Ratnikova, M.A. (1997). Professionalnaya mobilnost: kto i kak prinimaet reshenie smenit professiyu. Soсis – Sociological Studies, 11, 48-54 [in Russian]

 17. Hroshylin, H. (1996). Novi funktsii i rol derzhavy v rehuliuvanni sotsialnotrudovykh vidnosyn v Ukraini. Ukraina: aspekty pratsi, 5, 33-39 [in Ukrainian]

 18. Shcherbak, O., Shcherbak, P., Holik, L. (2006). Vyvchennia stanu pratsevlashtuvannia vypusknykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv. PTO, 1, 34-38 [in Ukrainian]

 19. Panchenko, V. (1999). H.S. Kostiuk i problema profesiinoho samovyznachennia molodi. PTO, 4, 16-19 [in Ukrainian]

 20. Orban-Lembryk, L.E. (2004). Sotsialna psykholohiia. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

Full text