Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Charity as social phenomena: theoretical aspect of the analysis

407
4
Article(UKR)(.pdf)

The present article deals with the theoretic and methodological aspects of the phenomenon of charity. The peculiarities of using the word «Charity» are analyzed from the different aspects. It is said that the phenomenon of charity is considered as a part of social politics of the country and an institute of the civic society.

  1. Golovakha, E.I. (2001). Issledovanie sotsialnykh fenomenov epokhi postsovetizma. In M.O. Shulha (Ed.), Problemy rozvytku sotsiologichnoi teorii. Kiev: institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

  2. Shekova, E.L. (2006). Osobennosti marketinga blagotvoritelnykh organizatsii. Marketing v Rossii i za rubezhom, 4, 110-115 [in Russian]

  3. Brokgauza, F.A., Efrona, I.A. (2001). Entsiklopedicheskii slovar. Moskva: Terra [in Russian]

  4. Golbakh, P.A. (1998). Izbrannye proizvedeniya v dvukh tomakh. Moskva [in Russian]

  5. Gundarin, M.V. (2006). Kniga rukovoditelya otdela PR. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

  6. Sokolov, O.R. (1998). Dobrochynnist v Ukraini: mynule, suchasne, maibutnie. Kulturna polityka. Kyiv [in Ukrainian]

  7. Apresyan, R.G. (1997). Dilemmy blagotvoritelnosti. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 6, 56-67 [in Russian]

  8. Kostyuk, V.N. (1997). Istoriya sotsialno-ekonomicheskikh uchenii. Moskva: Tsentr [in Russian]

  9. Redkliff-Braun, A.R. (2001). Struktura i funktsiya v primitivnom obshchestve. Moskva: Izdatelskaya firma Vostochnaya literatura RAN [in Russian]

Full text