Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Income inequality of Ukraine’s population as a socially-economic problem

399
8
Article(UKR)(.pdf)

The article concerns the problems of income inequality of Ukraine’s population. The analysis of their differentiation was made, particularly on wages. The factors that modify official estimation of asperity were formed, as well as the proposals concerning measures of public policy for the purpose of prevention of their inequality growth.

 1. Kniazhanskyi, V. (2009). Tin peremohla. Den, 46, 2966 [in Ukrainian]

 2. Steblii, H. (2008). Sotsialnyi aspekt ekonomichnoi pryrody hroshei. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian]

 3. Tiutiunnykova, S.V. (1999). Formuvannia dokhodiv naselennia v umovakh rynkovoi transformatsii. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian]

 4. Bohynia, D. P. (2003). Mentalnyi chynnyk u sferi pratsi: problemy teorii ta praktyky. Kyiv: Shtorm [in Ukrainian]

 5. Bohynia, D.P. (2001). Osnovy ekonomiky pratsi. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian]

 6. Hvelesiani, A.H. (2008). Dyferentsiatsiia hroshovykh dokhodiv naselennia: analiz, prohnoz ta mekhanizm rehuliuvannia. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 7. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

 8. Kostyshyna, T.A. (2008). Konkurentospromozhna systema oplaty pratsi. Poltava: RVV PUSKU [in Ukrainian]

 9. Balakireva, O.M. (2009). Public thoughts on the 2008−2009 border: estimate of the year and look at the future. Ukr. socìumUkrainian Society,  1 (28), 135-153 [in Ukrainian]

 10. Sapir, Zh. (2008). Naskilky tiazhko, naskilky dovho? Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, 73-93 [in Ukrainian]

 11. Melnyk, S.V. (2008). The Swedish experience of the formation and the realization of a policy of social welfare and insurance. Ukr. socìumUkrainian Society, 4 (27), 114-126 [in Ukrainian]

 12. Nemova, L.A. (2009).  Antikrizisnaya programma pravitelstva Kanady. SShA i Kanada, 5, 43-58 [in Russian]

 13. Doslidzhennia: Derzhava spryiaie sotsialnii nerivnosti v Ukraini. URL: http://otherside.com.ua/news/detail.php?lang=1&id=62304  [in Ukrainian]

 14. Volynskyi, H. (2008). Pro sotsialnu dyferentsiatsiiu naselennia. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2, 79-84 [in Ukrainian]

 15. Frolova, N.B. (2005). Proportsiinyi podatok z dokhodiv: osoblyvosti ta dosvid vykorystannia. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 10, 34-41 [in Ukrainian]

 16. Abramov, M. (2009). O promyshlennoi politike i nalogovom regulirovanii. Svobodnaya mysl, 1, 1596, 101-116 [in Russian]

 17. Fedirko, N. Derzhavne rehuliuvannia dyferentsiatsii dokhodiv naselennia ta yoho vplyv na formuvannia sotsialno-klasovoi struktury v Ukraini. URL: http://209.85.129.132/search?q=cache [in Ukrainian]

Full text