Key features of sociocultural adaptation of Crimean Tatars

387
2
Article(UKR)(.pdf)

In this article the problems of socio-cultural adaptation of Crimean Tatars – repa-triates in terms of contemporary Crimean society are considered.

  1. Philips, L. (1968). Human adaptation and his failures. New-York, London: Academic Press.

  2. Lebedeva, N.M. (1999). Vvedenie v etnicheskuyu i kross-kulturnuyu psikhologiyu. Moskva: Klyuch [in Russian]

  3. Shpak, L.L. (1992). Sotsiokulturnaya adaptatsiya: sushchnost, napravlenie, mekhanizmy realizatsii. Kemerovo [in Russian]

  4. Sorokin, P.A. (1992). Chelovek, tsivilizatsiya, obshchestvo. Moskva: Politizdat [in Russian]

  5. Khabibullin, K.N. (1989). Natsionalnoe samosoznanie i internatsionalistskoe povedenie. Leningrad [in Russian]

  6. Ozenbashly, E.M. (1997). Sbornik rabot po istorii, etnografii i yazyku krymskikh tatar. Simferopol: Dolya [in Russian]

  7. Berry, J.W. (1997). Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychology, 1, 46.

  8. Stonequist, E.V. (1961). The Marginal Man. A Study in personality and culture conflict. New York.

Full text