Modification of living standards in Ukraine and motivation factors for its increase in the context of globalization

360
2
Article(UKR)(.pdf)

The dynamics of living standards in Ukraine and attempt to identify ways to overcome the tendencies of marginalization of society, strengthening of the motivation factors to the active participation of its functioning layers in the implementation of new ideas of social development, growth on this basis of their wealth are considered in this article.

 1. Zakon Ukrainy vid 03.07.1991 nomer 1282-XII Pro indeksatsiiu hroshovykh dokhodiv naselennia iz zminamy ta dopovnenniamy. (1991). Kyiv [in Ukrainian]

 2. Zakon Ukrainy vid 03.07.1991 nomer 1284-XII Pro minimalnyi spozhyvchyi biudzhet. (1991). VVR, 42, 553 [in Ukrainian]

 3. Zakon Ukrainy vid 21.11.1992 nomer 2811-XII Pro derzhavnu dopomohu simiam z ditmy. (1993). VVR, 5, 21 [in Ukrainian]

 4. Zakon Ukrainy vid 04.10.1994 nomer 190/94-VR Pro mezhu malozabezpechenosti. (1994). VVR, 42, 382 [in Ukrainian]

 5. Zakon Ukrainy vid 04.10.1994 nomer 191/94-VR Pro vnesennia zmin i dopovnen do Zakonu Ukrainskoi RSR Pro minimalnyi spozhyvchyi biudzhet. (1994). Kyiv [in Ukrainian]

 6. Zakon vid 31.12.1998 nomer 378-XIV Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 1999 rik. (1999). VVR, 8, 59 [in Ukrainian]

 7. Zakon Ukrainy vid 15.07.1999 nomer 966/XIV Pro prozhytkovyi minimum. (1999). Kyiv [in Ukrainian]

 8. Zakon Ukrainy vid 01.06.2000 nomer 1768-III Pro derzhavnu sotsialnu dopomohu malozabezpechenym simiam. (2000). VVR, 35, 290 [in Ukrainian]

 9. Zakon Ukrainy vid 05.10.2000 nomer 2025-III Pro zatverdzhennia prozhytkovoho minimumu na 2000 rik. (2000). Kyiv [in Ukrainian]

 10. Zakon vid 20.12.2001 nomer 2905-III Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2002 rik. (2001). Kyiv [in Ukrainian]

 11. Zakon vid 23.12.2004 nomer 2285-IV Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2005 rik. (2004). Kyiv [in Ukrainian]

 12. Zakon vid 25.03.2005 nomer 2505-IV Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2005 rik ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

 13. Zakon vid 28.12.2007 nomer 107-VI Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2008 rik ta pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy. (2007). Kyiv [in Ukrainian]

 14. Zakon vid 26.12.2008 nomer 835-17 Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2009 rik. (2008). Kyiv [in Ukrainian]

 15. Kompleksna prohrama zabezpechennia realizatsii stratehii podolannia bidnosti: zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 hrudnia 2001 r. nomer 1712. (2001). Kyiv [in Ukrainian]

 16. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. URL: http://ukrcensus.gov.ua/news/article:684/ [in Ukrainian]

 17. Knyazev, V.N. (1990). Chelovek i tekhnologiya. Kiev: Lybid [in Russian]

 18. Libanova, E.M. (2003). Rynok pratsi. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian]

 19. Lukashevich, N.P., Tulenkov, N.V. (1998). Sotsiologiya. Kiev: MAUP [in Russian]

 20. Monitorynh sotsialnoi sytuatsii v Ukraini: analiz ta prohnoz za sichen 2008 r. (2008). Kyiv [in Ukrainian]

 21. Osovskyi, V. (1998). Problema identyfikatsii hromadskoi dumky. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1-2, 36-52 [in Ukrainian]

 22. Panina, N. (2005). Sotsiologicheskii monitoring. Ukrainskoe obshchestvo 1994-2005: god pereloma. Kiev [in Russian]

 23. Saienko, Yu. Ukraina: problema bidnosti. URL: http://www.universum.org.ua/journal/2002/sayenk_11.html [in Ukrainian]

 24. Surmin, Yu.P., Yevdokymova, V.V. (2007). Tendencies of the comprehension of poverty in the classical and modern sciences. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 5-6 (22-23), 129-136 [in Ukrainian]

 25. Surmin, Yu.P. (1989). Problemy konstruirovaniua, proverki i vnedreniya sotsialnykh tekhnologii. Kiev: Znaniye [in Russian]

 26. Surmin, Yu.P. (1999). Sotsialna metodolohiia: struktura, funktsii, tendentsii rozvytku. In Metodolohichni problemy suspilno-humanitarnykh nauk i osvity v umovakh transformatsii suspilstva (pp. 47-59). Dnipropetrovsk: NHAU [in Ukrainian]

 27. Surmin, Yu.P., Tulenkov, N.V. (2004). Teoriya sotsialnykh tekhnologii. Kiev: MAUP [in Russian]

Full text