Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Policy of memory and level of political culture in sociocultural analysis of Ukrainian society

324
2
Article(UKR)(.pdf)

Multiculture of the Ukrainian society is the undeniable phenomenon, which, however, often is not taken into account in its representation. This is particularly true for commemoration policies and practices to honor the memory, and also can help to consolidate the society around the commonly significant events and dates, shared history. In the sociocultural analysis of modern Ukrainian society is revealed the whole recurrence of this problem.

 1. Vakhovska, N. (2008). Zberihaty vichno: ukrainskyi politykum i mozhlyvist pamiati. URL: http://prostory.net.ua [in Ukrainian]

 2. Kostenko, N. (2003). Monitorynh politychnykh novyn: osnovni rezultaty. Kyiv: Instytut sotsiolohii NANU [in Ukrainian]

 3. Hendernyi rozvytok v Ukraini. (2003). Kyiv: UNDP Ukraine [in Ukrainian]

 4. Veverka, M. (2005). Formirovanie razlichii. Socis – Sociological Studies, 8, 13-24 [in Russian]

 5. Perotti, A. (1999). Vystup na zakhyst polikulturnosti. Vydavnytstvo Rady Yevropy [in Ukrainian]

 6. Konnerton, P. (2004). Yak suspilstva pamiataiut. Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian]

 7. Konnerton, P. (2006). Rehionalni vymiry ukrainskoho sotsiumu: istorychne mynule i natsionalni identychnosti. Ahora. Ukraina – rehionalnyi vymir, 3, 29-41 [in Ukrainian]

 8. Kis, O. (2008). Vidkrytyi lyst Prezydentovi Ukrainy. Politykan. URL: http://politikan.com.ua/new/druk.php?rej=&idm=60201&idr1=1&idr2=0&idr3=0&kv_m2=0&aleng=1.php [in Ukrainian]

 9. Kristieva, Yu. (2004). Sami sobi chuzhi. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko [in Ukrainian]

 10. Rasevych, V. (2008). Polityka pamiati i pamiatnyky: Lviv – Chernivtsi. Zaxid.net [in Ukrainian]

 11. Rubl, B. (2007). Kapital rozmaitosti: transnatsionalni mihranty u Monreali, Vashynhtoni ta Kyievi. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian]

 12. Chornyi, S. (2001). Natsionalnyi sklad naselennia Ukrainy v XX storichchi. Kyiv: DNVP Kartohrafiia [in Ukrainian]

Full text