Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scenario development alternatives and regulation of labor market in the unstable economy

377
2
Article(UKR)(.pdf)

The possible scenarios of social development and regulation of the labor market in terms of unstable conditions generated by international financial and economic crisis are discussed in the article.

  1. Bandur, S.I., Zaiets, T.A., Kutsenko, V.I. (2006). Sotsialnyi rozvytok Ukrainy: suchasni transformatsii ta perspektyvy. Cherkasy: Brama-Ukraina [in Ukrainian]

  2. Herasymchuk, V.I. (2000). Sut i faktory sotsializatsii rynku pratsi v perekhidnii ekonomitsi. In S.I. Dorohuntsov (Ed.), Sotsialni priorytety rynku pratsi v umovakh strukturnoi modernizatsii ekonomiky (pp. 56-63). Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  3. Onikiienko, V.V., Yemelianenko, L.M., Teron, I.V. (2006). Innovatsiina paradyhma sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  4. Shastitko, A., Afontsev, S., Plaksin, S. (2008). Strukturnye alternativy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossii. Voprosy ekonomiki, 1, 61-85 [in Russian]

  5. Gontmakher, E., Maleva, T. (2008). Sotsialnye problemy Rossii i alternativnye puti ikh resheniya. Voprosy ekonomiki, 2, 61-72 [in Russian]

  6. Zaborhovanist iz vyplaty zarobitnoi platy u 2008 ta 2009 rokakh. (2009). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

  7. Onikiienko, V.V. (2006). Priorytety sotsializatsii rynku pratsi v umovakh rynkovoi stabilizatsii ta hlobalizatsii natsionalnoi ekonomiky Ukrainy. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  8. Kolot, A., Hryhorovych, S. (2006). Sotsialno-trudovi aspekty zabezpechennia stiikoho rozvytku natsionalnoi systemy. Ukraina: aspekty pratsi, 4, 8-15 [in Ukrainian]

  9. Kirian, T. (2008). Stvorennia konkurentnoho rynku pratsi v umovakh intehratsii Ukrainy u svitovu ekonomichnu systemu. Ukraina: aspekty pratsi, 5, 3-11 [in Ukrainian]

Full text