Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mechanisms of democratising of the authoritarian system of social control

205
3
Article(UKR)(.pdf)

This article studies major ways, conditions, methods and mechanisms for the democratization of the authoritarian system of social management in the light of sociological analysis.

 1. Tulenkov, M.V. (2007). Orhanizatsiina vzaiemodiia v avtorytarnii systemi sotsialnoho upravlinnia. Kyiv: IPK DSZU [in Ukrainian]

 2. Popov, S. (2001). Metodologiya organizatsii obshchestvennykh izmenenii. Kentavr, 26, 14-23 [in Russian]

 3. O’Donnell, C., Schmitter, P.C. (1986). Transition from Authoritarian Rule Whitehead L. Baltimore.

 4. Politologiya. (1993). Entsiklopedicheskii slovar. Moskva: Politizdat [in Russian]

 5. Karklins, R. (1994). Explaining Regime Change in the Soviet Union. Cornell University Press.

 6. Rittser, Dzh. (2002). Sovremennye sotsiologicheskie teorii. Sankt Peterburg: Piter [in Russian]

 7. Tulenkov, M.V. (2009). Teoretyko-metodolohichni osnovy orhanizatsiinoi vzaiemodii v sotsialnomu upravlinni. Kiev: Karavela [in Ukrainian]

 8. Fadeev, D.A. (1992). Ot avtoritarizma k demokratii: zakonomernosti perekhodnogo perioda. Polis, 1-2, 117-123 [in Russian]

 9. Darendorf, R. (1990). Doroga k svobode: demokratizatsiya i ee problemy v Vostochnoi Evrope. Voprosy filosofii, 9, 68-76 [in Russian]

 10. Pzeworski, А. (2004). Democracy and the Market, Political and Economic Reforms in Eastern and Latin America. New York.

 11. Shemshuchenko, Yu.S., Babkina, V.D., Horbatenko V.P. (Eds.). (2004). Politychnyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Heneza [in Ukrainian]

Full text