Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Definition and evaluation of intangible assets (of objects of intellectual property)

374
1
Article(UKR)(.pdf)

The author reviewed legislative basis of accounting of intangible assets, the concept of intangible assets, approaches and methods for evaluating their effective use are disclosed. It is proposed to supplement the term “intangible assets”, to distribute intangible assets according to ownership rights, the application of generally accepted approaches and methods for the valuation of intangible assets are examined.

 1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 [in Ukrainian]

 2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15 [in Ukrainian]

 3. Podatkovyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=2755-17 [in Ukrainian]

 4. Zakon Ukrainy Pro oprybutkuvannia prybutku pidpryiiemstv  (1997). URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=283%2F97-%E2%F0 [in Ukrainian]

 5. Zakon Ukrainy Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini (2001). URL: http://www.land-ukraine.com/index.php?p=article&id=146 [in Ukrainian]

 6. Instruktsiia z obliku osnovnykh zasobiv ta inshykh neoborotnykh aktyviv biudzhetnykh ustanov. (2010). Vse pro bukhhalterskyi oblik, 7 (1644),  524, 55-65 [in Ukrainian]

 7. MSBO (IAS) 38 Nematerialni aktyvy. URL: http://www.buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO38.pdf8.P(S)BO [in Ukrainian]

 8. Nematerialni aktyvy: zatverdzheno nakazom Ministerstvom finansiv Ukrainy vid 18.10.1999, 242, iz zminamy ta dopovnenniamy. URL: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu8/ [in Ukrainian]

 9. Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav: Natsionalnyi standart 1: zatverdzhenyi Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.09.2003. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1440-2003-%EF [in Ukrainian]

 10. Otsinka mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti: Natsionalnyi standart 4: zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.10.2007, 1185 URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1440-2003-%EF [in Ukrainian]

 11. Metodyka otsinky mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti: zatverdzhena nakazom Fondu derzhavnoho maina Ukrainy vid 25.06.2008, 740 URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0726-08 [in Ukrainian]

 12. Atamas, P.I. (2003). Osnovy obliku v biudzhetnykh orhanizatsiiakh. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian]

 13. Dzhoha, R.T., Svіrko, S.V., Sіnelnyk, L.M. (2003). Bukhhalterskyi oblik u biudzhetnykh ustanovakh. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 14. Pokropyvnyi, S.F. (Ed.). (1999). Ekonomika pidpryiiemstva. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 15. Lovinska, L.H., Zhylkina, L.V., Holenko, O.M. (2002). Bukhhalterskyi oblik. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 16. Mizhnarodne pravylo otsinky 4. Otsinka nematerialnykh aktyviv. URL: http://www.uto.com.ua/MPO%204.pdf [in Ukrainian]

 17. Korop, O. (2005). Oblik vytrat na doslidzhennia ta rozrobky. Shkola bukhhaltera, 2. URL: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid01257.html [in Ukrainian]

 18. Kozyrev, A.N., Makarov, V.L. (2003). Otsenka stoimosti nematerialnykh aktivov i intellektualnoi sobstvennosti. Moskva: Interreklama [in Russian]

Full text