Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Labour migration of youth and its consequences for children in Ukrainian society

334
1
Article(UKR)(.pdf)

Basic reasons of migration of youth Ukraine (on the example of Lviv and Lviv region) are investigated. Modern tendencies and socio-economic consequences of labour migration of young people are considered. On the basis of analysis of results of sociological researches the directions of perfection of migratory policy of Ukraine are drawn.

 1. Zaiava Huana Somaviia, Heneralnoho dyrektora Mizhnarodnoho biuro pratsi, z nahody Mizhnarodnoho dnia mihranta, 18.12.2008. URL: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 119859&cat_id=364661 [in Ukrainian]

 2. Stan dotrymannia zakhystu prav hromadian Ukrainy za kordonom. (2006). Spetsialna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny. Kyiv [in Ukrainian]

 3. Do trudovoi emihratsii ukraintsiv ne zavzhdy sponukaie skrutne ekonomichne stanovyshche – mizhnarodni eksperty. URL: http://caritas-ua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=23 [in Ukrainian]

 4. Mazuka, L.I. (2010). Trudova mihratsiia ukraintsiv do krain YeS: suchasnyi stan, problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. Stratehichni priorytety, 3 (16), 10-17 [in Ukrainian]

 5. Shcherba, G.I. (2009). Osnovni motyvy zovnishnoi trudovoi mihratsii molodi Ukrainy. In Molodizhna polityka: problemy ta perspektyvy (pp. 165-168). Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU im. I. Franka [in Ukrainian]

 6. Shcherba, G.I. (2007). Osnovni motyvy mihratsii trudovoho naselennia Ukrainy. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Strukturna transformatsiia terytorialnykh suspilnykh system, 5 (67), 232-249 [in Ukrainian]

 7. Sotsiolohy: Bilshist ukrainskoi molodi – potentsiini trudovi mihranty. URL: http://www.radiosvoboda.org/content/article/2091427.html [in Ukrainian]

 8. Shcherba, G.I. (2008). Sotsiolohichnyi analiz mihratsii trudovoho naselennia Ukrainy yak dzherelo formuvannia ukrainskoi diaspory. In Diaspora yak chynnyk utverdzhennia derzhavy Ukrainy u mizhnarodnii spilnoti (pp. 244-253). Lviv: MIOK, Natsionalnyi universytet Lvivska politekhnika [in Ukrainian]

 9. Shcherba, G.I. (2009). Rehionalni osoblyvosti mihratsii trudovoho naselennia Ukrainy: sotsiolohichnyi analiz. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, 6 (80), 308-315 [in Ukrainian]

 10. Prybytkova, I.M. (2003). Zarubizhna trudova mihratsiia yak forma samozainiatosti meshkantsiv Ukrainy. In Ukrainske suspilstvo – 2003. Sotsiolohichnyi monitorynh (pp. 51-65). Kyiv [in Ukrainian]

 11. Yevtukh, V.B. (2009). Suchasna etnonatsionalna dynamika ukrainskoho suspilstva: tendentsii, zakonomirnosti, osoblyvosti. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment, 1, 3-23 [in Ukrainian]

Full text