Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ethno-cultural identity of the Ukrainian diaspora

404
2
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzes the extent of the ethno4cultural identity among represen4 tatives of the Ukrainian diaspora. The complexity of this phenomenon which depends on the ethno4political and ethno4cultural situation in a new home4 land is emphasized. It is stated that representatives of the diaspora have pre4 served, on the whole, a certain community of interests and aspirations.

  1. Aza, L.O., Popok, A.A., Shvachka, O.V. (1999). Ukraintsi Rumunii: suchasnyi stan ta perspektyvy etnokulturnoho rozvytku. Kyiv: Sotsis [in Russian]

  2. Kulturni zviazky Donechchyny z ukrainskym zarubizhzhiam. (2004). Donetsk: Donetske viddilennia tovarystva Ukraina – Svit, Skhidnyi vydavnychyi dim [in Ukrainian]

  3. Safran, U. (2004). Sravnitelnyi analiz diaspor: Razmyshleniya o knige R. Koena Mirovye diaspory. Diaspory, 4 [in Russian]

  4. Troshchynskyi, V., Shevchenko, A. (1999). Ukraintsi u sviti. Kyiv [in Ukrainian]

Full text